RSMPV

Rīgas Stila un modes tehnikums uztur vairākus nekustamos īpašumus – mācību ēku ar diviem korpusiem un dienesta viesnīcas divas ēkas.

RSMT nekustamie īpašumi un to objektu informācija

Nr. p.k. Nosaukums Kadastra Nr. Adrese Platība (zeme ha, būves m2) Pašreizējais izmantošanas mērķis Iznomātā platība Apsaim-niekošanas izmaksas 2019.gadā Plānotais izmantošanas mērķis tuvāko 5 gadu laikā Veiktie ieguldījumi objektā pēdējo 5 gadu laikā
1. Zemes vienība 0100 123 0216 Ūdeļu iela 22, Rīga 3,8014 Zeme zem ēkām 2695 Zeme zem ēkām
2. Adminis-tratīvā ēka 0100 123 2166 001 Ūdeļu iela 22, Rīga 2810,40 Mācību procesa nodrošināšanai 152.2 116210 Mācību procesa nodrošināšanai
2015.g. KPFI projekts, 606801.25
3. Mācību korpuss 0100 123 2166 002 Ūdeļu iela 22B, Rīga 2425,50 Mācību procesa nodrošināšanai 64131 Mācību procesa nodrošināšanai
2015.gads KPFI projekts, 626865.72
4. Mācību korpuss 0100 123 2166 003 Ūdeļu iela 22A, Rīga 2681,10 Mācību procesa nodrošināšanai 71976 Mācību procesa nodrošināšanai
5. Zemes vienība 0100 123 2196 Ūdeļu iela 24, Rīga 0,2790 Zeme zem ēkām 761 Zeme zem ēkām
6. Dienesta viesnīca 0100 123 2196 001 Ūdeļu iela 24, Rīga 4578,80 Izglītojamo vajadzībām 177181 Izglītojamo vajadzībām
2014.g.
KPFI projekts, 399144.54
7. Zemes vienība 0100 123 2195 Ūdeļu iela 26, Rīga 0,2894 Zeme zem ēkām 865 Zeme zem ēkām
8. Dienesta viesnīca 0100 123 2195 001 Ūdeļu iela 26, Rīga 4587,80 Izglītojamo vajadzībām 153934 Izglītojamo vajadzībām
2014.g. KPFI projekts, 433708.00

Tehnikums nomā telpas profesionālās izglītības programmu nodrošināšanai:

– mācību frizētava “Silvija”, adrese: Rīga, Brīvības gatve 414, platība – 78,76 m2
– mācību salons “Teodors”, adrese: Rīga, G.Zemgala gatve 74 K-1, ieeja “B”, 5. stāvs

 

Vispārēja informācija par īpašumiem

Zemesgrāmatās ieraksta nekustamus īpašumus un nostiprina ar tiem saistītās tiesības. Zemesgrāmatas ir visiem pieejamas, un to ierakstiem ir publiska ticamība. Atbilstoši Zemesgrāmatu likuma 1.pantam nekustamo īpašumu ierakstīšana un lietu tiesību nostiprināšana ir obligāta. Attiecīgi informācija par nekustamajiem īpašumiem ir pieejama Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā (pieejama https://www.zemesgramata.lv/).

Informācija par nekustamajiem īpašumiem, to objektiem, zemes vienības daļām un to īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem, lietotājiem ir pieejama Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (pieejama https://www.kadastrs.lv/).

Informācija par publisku personu nekustamo īpašumu un kustamās mantas atsavināšanas vai iznomāšanas elektroniskajām izsolēm pieejama Elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/.

Informācija par valsts nekustamajiem īpašumiem, kurus plānots atsavināt vai iznomāt, pieejama arī valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” tīmekļvietnē www.vni.lv sadaļā “Sludinājumi”.

Informācija par valsts iestādēm nevajadzīgo valsts kustamo mantu pieejama valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” tīmekļvietnē www.vni.lv.