RSMPV

PIKC Rīgas Stila un modes tehnikuma Metodiskais darbs un tā attīstība

Saskaņā ar 2021. gada 1.marta Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojumu Nr.1-2e/21/119 “Par profesionālās izglītības kompetences centru uzdevumiem”, tehnikumam ir noteiktas metodiskās jomas – Skaistumkopšanas nozare un Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozare, kurās jānodrošina reģionālā (vai nozares) metodiskā centra, pedagogu tālākizglītības un ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas funkcijas, sadarbojoties ar nozares organizācijām:
– Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK),
– Latvijas Amatniecības kameru (LAK),
– Nozaru asociācijām: Latvijas frizieru un kosmetologu asociācija (LFKA), Latvijas Kosmētiķu un Kosmetologu asociācija (LKKA), Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociāciju (VRUA)
– Nozaru ekspertu padomēm (NEP): Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu NEP, Tūrisma un skaistumkopšanas NEP,  Drukas un mediju tehnoloģiju NEP un nozares komersantiem

Metodiskā darba uzdevumi:

N.p. k. Darbības virziens Laika periods
1. Organizēt un vadīt metodiskās darba grupas profesionālās izglītības iestādēm (visām, kuras īsteno šādas programmas) vienotu modulāro izglītības programmu paraugu izstrādei vai aktualizēšanai, organizatoriskajai pielāgošanai programmu īstenošanai sākotnējā profesionālajā izglītībā, profesionālajā tālākizglītībā un darba vidē balstītājām mācībām, sadarbībā ar NEP:
1)   noteikt optimālo prakses apjomu (560-960), ja tas nav noteikts MIP īpatsvara veidā;
2)   izvērtēt kvalifikācijas iegūšanas ilgumu un identificēt kvalifikācijas, kuras var apgūt īsākā laika periodā – 3.5 gados un kurām ir nepieciešams līdz 4 gadiem un arī kvalifikācijas ilgumu tālākizglītības programmās;
3)   analizēt nozares kvalifikāciju struktūru un PS un PKP, identificēt kvalifikācijas, kuras zemākos līmeņus (2.LKI vai 3.LKI) var integrēt augstāka līmeņa kvalifikācijā (3.LKI un 4.LKI);
4)   izstrādāt profesionālās izglītības programmu saturu atbilstošo nozaru profesijās;
līdz 06.2021.un turpmāk pēc nepieciešamības
2. Analizēt nozares kvalifikāciju struktūru un PS un PKP, izstrādāt priekšlikumus kvalifikācijas daļas atzīšanai; 2024.g
3. Sagatavot programmu piemērus, lai ieviestu jauno vispārējās vidējās izglītības saturu, saskaņojot ar izglītības iestādēm, kas īsteno attiecīgo izglītības programmu; 2023.g.
4. Organizēt sadarbības sanāksmes:
1)   izvērtēt un plānot speciālistu sagatavošanas iespējas attiecīgajā nozarē;
2)   par nozaru attīstību- saistībā ar izmaiņām pakalpojuma sniegšanā un droša pakalpojuma sniegšanā.
ne retāk kā reizi 4 mēnešos
5. Nodrošināt vienlaikus ne mazāk kā 100 izglītojamiem mācības izglītības programmās katrā no atbilstošām nozarēm kopumā; katru gadu
6. Nodrošināt pedagogu pieredzes apmaiņu un stažēšanos gan valsts, gan starptautiskā līmenī katru gadu
7. Organizēt seminārus, konferences, konkursus, olimpiādes un metodiskos pasākumus izglītojamajiem un pedagogiem gan valsts, gan starptautiskā līmenī; katru gadu
8. Izstrādāt nepieciešamos mācību un metodiskos materiālus izglītojamiem un pedagogiem un publicē tos izglītības iestādes tīmekļa vietnē; katru gadu
9. Nodrošināt ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu; katru gadu
10. Piedalīties  Eiropas Savienības struktūrfondu vai citos ārvalstu finanšu instrumentu finansētajos projektos; katru gadu
11. Izstrādāt vismaz divas jaunas IP atbilstoši darba tirgus pieprasījumam un veikt darba tirgus apsteidzošu kvalifikāciju izvērtējumu. 2023.g., 2027.g.
12. Palielināt sadarbības partneru/ uzņēmumu loku par 15 % līdz 2024.g.
13. Nodrošināt izcilības (ekselences) un labās prakses ieviešanu, vadot seminārus, praktiskās darbnīcas un meistarklases Tehnikuma darbnīcās (ar nozares pārstāvju piedalīšanos) profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem, kā arī ikvienam interesentam. Vismaz 1 seminārs ik gadu skaistumkopšanas un šūšanas nozarē

2022./2023.m.g. pedagogu metodiskais materiāls ir pieejams RSMT Moodle e-vidē.

Pedagogu metodisko darbu (īsais apskats):

*Ja kāds vēlas iegūt pilnu materiālu, vai uzzināt sīkāk par tehnikuma pedagogu metodiskiem materiāliem, tad var sazināties ar Annu Laizāni (e-pasts: anna.laizane@rsmt.lv)

2021./2022. pedagogu metodiskie materiāli: