RSMPV

Drēbnieks
Kvalifikācijas līmenis Programmas īstenošanas forma Iepriekšējā izglītība Mācību ilgums Nodarbību režīms
3. profesionālās
kvalifikācijas līmenis,
4. LKI līmenis*
Klātiene Pamata izglītība 4 gadi Katru dienu

* Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenis

Kas ir DRĒBNIEKS?

Drēbnieks ir tekstilnozares kvalificēts darbinieks, kurš konstruē pamatpiegrieztnes, modelē, piegriež un izgatavo šūto izstrādājumu saskaņā ar klienta vēlmēm, izmantojot atbilstošas iekārtas, instrumentus, materiālus un tehnoloģiskos paņēmienus, strādājot komandā vai individuāli.

Ko spēj DRĒBNIEKS?

1. Veidot pozitīvu saskarsmi ar klientu.
2. Sadarboties ar klientu šūtā izstrādājuma izgatavošanā, ievērojot viņa vēlmes un auguma individuālās īpatnības.
3. Veikt aprēķinus un konstruēt dažādu izstrādājumu pamatpiegrieztnes, lietojot atbilstošas konstruēšanas metodes un instrumentus.
4. Modelēt piegrieztnes, izmantojot nepieciešamos instrumentus.
5. Piegriezt izstrādājumu, ievērojot materiāla virzienu un rakstu.
6. Sagatavot darbavietu atbilstoši dotajam uzdevumam, izvēloties attiecīgus palīgmateriālus, instrumentus, šūšanas iekārtas un to palīgierīces.
7. Sagatavot izstrādājumus pielaikošanai, pielaikot tos un veikt nepieciešamās korekcijas.
8. Patstāvīgi izvēlēties izstrādājumu izgatavošanas secību, tehnoloģiju un kvalitatīvi sašūt izstrādājumus, izmantojot atbilstošās iekārtas un instrumentus.
9. Novērst sīku defektu šūšanas un higrotermisko iekārtu darbībā, ievērojot iekārtu tehniskās dokumentācijas prasības.
10. Veikt izstrādājumu izgatavošanas starpoperācijas un beigu higrotermisko apstrādi, izmantojot atbilstošas palīgierīces.
11. Veikt šūšanas iekārtu tehnisko apkopi.
12. Ievērot darba aizsardzības prasības un veikt darba pienākumus, nekaitējot savai un kolēģu veselībai.
13. Pieņemt pasūtījumus un noformēt dokumentus atbilstoši šīs darbības reglamentējošai dokumentācijai.
14. Sadarboties ar citu profesiju pārstāvjiem un uzņēmumiem aktuālu jautājumu risināšanā.
15. Lietot informācijas meklēšanas un atlases līdzekļus.
16. Ievērot vides aizsardzības prasības un veikt darba pienākumus, nekaitējot videi.
17. Veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu.
18. Ievērot profesionālās un vispārējās ētikas principus.
19. Sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.
20. Lietot profesionālo terminoloģiju.
21. Sniegt pirmo palīdzību.
22. Ievērot darba tiesisko attiecību normas.

Mācības organizētas pēc moduļu (kursu) principa

Vispārizglītojošie mācību kursi:
– Latviešu valoda un Literatūra
– Svešvaloda, Otrā svešvaloda
– Matemātika
– Dabaszinības
– Sociālās zinības un vēsture
– Sports

Mūžizglītības kompetenču mācību kursi (moduļi):
– Sabiedrība un cilvēka drošība, 1. un 2. līmenis
– Sociālās un pilsoniskās prasmes, 1.līmenis
– Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1. un 2. līmenis)
– Valodas, kultūras izpratne un izpausmes, 1. līmenis vai Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1. un 2. līmenis)
– Zaļās prasmes vai Valodas, kultūras izpratne un izpausmes, 2. līmenis (Izvēles moduļi)

Profesionālo kompetenču mācību kursi (moduļi):
– Darba organizācija šūto izstrādājumu izgatavošanā
– Tekstilmateriālu sagatavošana
– Lekālu apstrāde
– Piegriešana
– Aprīkojuma sagatavošana un vīļu šūšana
– Vīļu un mezglu šūšanas prakse
– Šūto izstrādājumu izgatavošana
– Šūto izstrādājumu konstruēšana un modelēšana
– Šūto izstrādājumu izgatavošana ar laikošanu
– Stilīgu aksesuāru veidošana vai Kāzu tērpu un vakartērpu izgatavošana’
– Dizaina procesi
– Komunikācija ar klientu
– Drēbnieka prakse

Interesē? Piesakies tagad – spied šeit!