RSMPV

Tērpu modelēšanas un konstruēšanas speciālists
Kvalifikācijas līmenis Programmas īstenošanas forma Iepriekšējā izglītība Mācību ilgums Nodarbību režīms
3. profesionālās
kvalifikācijas līmenis,
4. LKI līmenis*
Klātiene Pamata izglītība 4 gadi Katru dienu

* Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenis

Kas ir TĒRPU MODELĒŠANAS UN KONSTRUĒŠANAS SPECIĀLISTS?

Tērpu modelēšanas un konstruēšanas speciālists ir tekstilnozares kvalificēts darbinieks, kurš zīmē skices, konstruē pamatpiegrieztnes, modelē, piegriež un izgatavo dažāda veida un stila šūto izstrādājumus saskaņā ar klienta/ pasūtītāja vēlmēm, izmantojot atbilstošas iekārtas, instrumentus, materiālus un tehnoloģiskos paņēmienus, strādājot komandā vai individuāli.

Ko spēj TĒRPU MODELĒŠANAS UN KONSTRUĒŠANAS SPECIĀLISTS?

1. Pārzināt nozares attīstību un darba organizāciju šūto izstrādājumu izgatavošanā.
2. Noteikt klienta/pasūtītāja vēlmes, novērtēt klienta vizuālo tēlu un piedāvāt klienta/pasūtītāja vēlmēm atbilstošu tērpa vizuālo risinājumu.
3. Sadarboties ar klientu, pieņemt klienta pasūtījumu, sastādot pakalpojuma izmaksu tāmi un noformējot nepieciešamo dokumentāciju.
4. Pārzināt cilvēka auguma pamatmērus un papildmērus, apģērba bāzes konstrukcijas izstrādei nepieciešamos aprēķinus, mērīt cilvēka ķermeni un izstrādāt bāzes konstrukcijas.
5. Pārzināt tehniskās un konstruktīvās modelēšanas paņēmienus, pārbaudīt konstrukcijas kvalitāti un atbilstību modelim, labot konstrukciju, ja nepieciešams.
6. Izvērtēt šūto izstrādājumu izgatavošanas etapus un procesus saistībā ar tehnoloģisko aprīkojumu, materiāli tehnisko nodrošinājumu un nepieciešamo dokumentāciju.
7. Izvērtēt pastāvošos darba vides riska faktorus šūto izstrādājumu ražošanas nozarē.
8. Novērtēt tekstilmateriālu īpašības un kvalitāti, pareizi marķēt izstrādājumus.
9. Aprēķināt tekstilmateriālu, palīgmateriālu un apdares materiālu faktisko izlietojumu.
10. Aizpildīt iekšējo tehnoloģisko un darba organizācijas dokumentāciju, izmantojot spēkā esošās instrukcijas un noteikumus, lietojot profesionālo terminoloģiju valsts valodā.
11. Veikt konstruktīvo detaļu lielumošanu atbilstoši izmēriem.
12. Sagatavot šūto izstrādājumu lekālus, atbilstoši produktu izgatavošanas specifikai.
13. Piegriezt šūto izstrādājumus, ievērojot darba drošības prasības un izmantojot racionālus un drošus darba paņēmienus, pārbaudīt piegriezto detaļu kvalitāti.
14. Izvēlēties šūšanas un higrotermiskās apstrādes iekārtas atbilstoši izpildāmajam darbam un regulēt šūšanas un higrotermiskās apstrādes iekārtas atbilstoši darbu tehnoloģijai un materiāliem.
15. Izgatavot šūto izstrādājumus atbilstoši nozares prasībām, pielietojot atbilstošas tekstilmateriālu izstrādājumu izgatavošanas tehnoloģijas un izmantojot drošus darba paņēmienus.
16. Pārbaudīt šūto izstrādājumu kvalitāti atbilstoši klienta/pasūtītāja prasībām un novērst nepilnības.
17. Remontēt gatavu (lietotu) izstrādājumu un mainīt, modificēt, pārveidot gatavu izstrādājumu, lai radītu jaunu/citu izstrādājumu.

Mācības organizētas pēc moduļu (kursu) principa.

Vispārizglītojošie mācību kursi:
– Latviešu valoda un Literatūra
– Svešvaloda, Otrā svešvaloda
– Matemātika
– Dabaszinības
– Sociālās zinības un vēsture
– Sports

Mūžizglītības kompetenču mācību kursi (moduļi):
– Sabiedrība un cilvēka drošība, 1. un 2. līmenis
– Sociālās un pilsoniskās prasmes, 1.līmenis
– Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1. un 2. līmenis)
– Valodas, kultūras izpratne un izpausmes, 1. līmenis vai Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1. un 2. līmenis)
– Zaļās prasmes vai Valodas, kultūras izpratne un izpausmes, 2. līmenis (Izvēles moduļi)

Profesionālo kompetenču mācību kursi (moduļi):
– Nozares attīstība un darba organizācija šūto izstrādājumu izgatavošana
– Tekstilmateriālu novērtēšana
Aprīkojuma sagatavošana un vīļu šūšana 1.līmenis
Šūto izstrādājumu konstruēšanas pamati
Piegriešanas pamati
Lekālu izvietojumu sagatavošana
Apģērbu projektēšana datorsistēmās
Tērpu modelēšanas un konstruēšanas speciālista prakse
Apģērbu izgatavošana
– Modeļkonstrukcijas izgatavošana
– Apģērba, ādas un kažokādas izstrādājumu maketēšana
– Lielummainīšana un ražošanas lekālu izgatavošana
Vieglo virsģērbu izgatavošana
– Bāzes konstrukcijas izgatavošana
– Klientu apkalpošana
Stilistisko risinājumu izstrāde un vizualizācija
Tehnisko šūto izstrādājumu modeļkonstruēšana
Krūšturu modeļkonstrukcijas izgatavošana
Vīriešu apģērbu konstruēšana un modelēšana
Tehnisko tekstiliju šūšana
Veļas izstrādājumu izgatavošana
Aksesuāru izgatavošana

Interesē? Piesakies tagad – spied šeit!