RSMPV

ESI AKTĪVS un PIEDALIES!

NAP-ESF

RSMT aktīvi iesaistās un kā sadarbības partneris kopā ar valsts institūcijām īsteno vairākus Eiropas Savienības Eiropas sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” projektus ar mērķi sasniegt noteiktus specifiskos mērķus Nacionālā attīstības plāna ietvaros.

  • sadarbībā ar Valsts izglītības un attīstības aģentūru (VIAA) tiek īstents ESF projekts «Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide» (Nr.8.4.1.0/16/I/001 ), projekta nosaukuma saīsinājums – Pieaugušo izglītība
  • sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu (IKVD) tiek īstenots ESF projekts «Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai» (SAM Nr.8.3.4.0/16/I/001), projekta nosaukuma saīsinājums – PuMPuRS
  • sadarbībā ar Valsts izglītības un attīstības aģentūru (VIAA) tiek īstenots ESF projekts «Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs» (SAM Nr.8.3.5.0./16/I/001), projekta nosaukuma saīsinājums – Karjeras Atbalsts
  • sadarbībā ar Latvijas darba devēju konfederāciju (LDDK) tiek īstenots ESF projekts «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» ( SAM Nr. 8.5.1.0/16/I/001), projekta nosaukuma saīsinājums – Darba vidē balstītas mācības

No 2015. gada  RSMT sadarbībā ar “Valsts izglītības un attīstības aģentūra” 4 mācību gadus īstenoja ESF projektus:
«Īstenojamās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros» (Nr.7.2.1.0/15/I/001 )
«Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide» (Nr.8.4.1.0/16/I/001 ), abu projektu īstenošana atspoguļota zem nosaukuma saīsinājuma – Jauniešu Garantijas. Vairāk par projektiem skatīt sadaļās Jauniešu Garantija.


erasmus-plusRSMT , iepriekšējos gados zināms kā 34 arodvidusskola, Rīgas Stila un modes profesionālā vidusskola, ir īstenojis dažādus projektus gan Comenius, gan Leonardo da Vinči starptautiskajās mācību pieredzes apmaiņas programmās.

Šobrīd RSMT īsteno divus Erasmus+ pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Mācību mobilitātes profesionālās izglītības sektorā” projektus:
“Māceklis šodien – meistars nākotnē”, projekta līguma nr. 2018-1-LV01-KA116-046919, izpildes
“Profesionālo kompetenču pilnveide darba vidē balstītās mācībās ārvalstīs”, projekta līguma nr. 2020-1-LV01-KA116-077277.

RSMT kā partneris līdzdarbojas arī Erasmus+ pamatdarbības Nr.2 Stratēģiskās partnerības projektā “Labsajūtu un SPA tūrisma prasmju pilnveide “WeSkill””, kura iniciatori ir Bulgāru profesionālās apmācības organizācija un īstenošanas procesā ir kopskaitā 19 partneri, no 8 valstīm.


2015_08-Erasmus+-VET-webbanner-transparentblue

2017. gada 28. septembrī PIKC Rīgas Stila un modes tehnikums saņēma Erasmus+ profesionālās izglītības un mobilitātes hartu, Nr. KA109/2017/010.

Erasmus+ profesionālās izglītības un mobilitātes harta ne tikai vienkāršo pieteikšanos programmas atbalstam, bet arī liecina par iestādes nozīmīgo pieredzi un efektīvo darbu mācību internacionalizācijas jomā, organizējot mobilitāti audzēkņiem un personālam.” uzsvēra Dārta Darbiņa, Valsts izglītības un attīstības aģentūras (VIAA) ES izglītības programmu departamenta direktore.

36678214344_f3402c488e_z 36678213874_9856066bf2_z 23535047648_fb17b66ddb_z


RSMT ar iepriekšējo nosaukumu Rīgas Stila un modes profesionālā vidusskola (RSMPV)  īstenoja vairākus starptautiskus projektus.

Īstenots projekts “RSMPV audzēkņu profesionālo prasmju attīstība un pilnveide. RSMPV skolotāju profesionālo prasmju attīstība un pilnveide”.
Projekta līguma nr. 2016-1-LV01-KA102-022524
Pieredzes apmaiņas periods: 01.07.2016-30.06.2018.
Dalībnieku skaits, piedalījās un pilnveidoja savas profesionālās kompetences: 42 dalībnieki, no tiem: 35 – izglītojamie, 7 – pedagogi.
Sadarbības partnervalstis: Lietuva (Šauļi), Igaunija (Tartu), Itālijā (Sicīlija, Milāna, Turīna), Maķedoniju (Skopje) un Portugāli (Braga).

Īstenots projekts “RSMPV audzēkņu konkurētspējas veicināšana ES darba tirgū. RSMPV skolotāji apgūst jaunas mācību metodes ārzemēs”.
Projekta līguma nr. 2015-1-LV01-KA102-013285
Pieredzes apmaiņas periods: 05.10.2015.-04.10.2016.
Dalībnieku skaits, piedalījās un pilnveidoja savas profesionālās kompetences: 38 dalībnieki, no tiem: 24 – izglītojamie, 10 – pedagogi un 4 – pavadošās personas.
Sadarbības partnervalstis: Lietuva (Viļņa), Igaunija (Tartu), Somija (Juensu), Maķedoniju (Skopje).

Plašāka informācija par esošo un iepriekšējiem projektiem lasiet sadaļā Erasmus+.


nordplus_junior_rgb_en2016./2017. mācību gadā mūsu skola piedalās 2 Ziemeļvalstu ministru padomes programmas NordPlus projektos.
NordPlus projektos uzmanība ir pievērtsa uzņēmējdarbības jomai, lai veicinātu audzēkņos interesi par uzņēmējdarbību, iedrošināt radoši domāt un īstenot savus sapņus. Piedaloties projektā, dalībniekiem ir iespēja tikties ar citu valstu audzēkņiem, veidot kontaktus, vienam no otra mācīties, klausīties lekcijas, iedvesmoties no praktiskajiem uzdevumiem un arī trenēt komunikāciju svešvalodā.

Projekts “Challenge”, projekta līguma nr. NPJR-2016/10240 Īstenošanas periods: 01.07.2016-31.12.2017. Periods pēc Igaunijas partneru iniciatīvas ir pagarināts līdz 2018.
Partneri: 6 profesionālās izglītības iestādes no Baltijas jūras reģiona valstīm – Igaunija, Latvija, Lietuva, Somija, Zviedrija, Farēru salas.

Projekts “Go Yongpreneur”, projekta līguma nr. NPJR-2016/10015 Īstenošanas periods: 01.07.2016-30.06.2018.
Partneri: 3 profesionālās izglītības iestādes no Baltijas jūras reģiona valstīm – Somija, Latvija, Lietuva

Plašāka informācija par esošo un iepriekšējiem projektiem lasiet sadaļā NordPlus.


semProjekts SEM @SCHOOLS ir veiksmīgi noslēdzies!

Kopš 2015./2016. mācību gada mūsu skola piedalās Erasmus+ projektā SEM@SCHOOLS – “Sustainable Energy Management @Schools in Europe” jeb “Energoresursu efektīva izmantošana Eiropas skolās”.
Projekta mērķis ir izglītot audzēkņus un sabiedrību par zaļo ekonomiku un pilnveidot zināšanas par energoefektivitātes uzlabošanas iespējām skolās.
Projektā īstenošanā audzēkņi tikai aicināti veikt īpašus mērījumus visās tehnikuma telpās un aizpildīt pētījuma lapās, lai secinātu, cik efektīva ir energoresursu izmantošana, kā arī iniciēt un iesaistīties dažādās akcijās un koknursos, kas mudina ikvienu domāt par resursu efektīvu izmantošanu!

Vairāk par projekta īstenošanu lasiet sadaļā SEM@SCHOOL!