RSMPV

ESI AKTĪVS un PIEDALIES!

NAP-ESF

RSMT aktīvi iesaistās un kā sadarbības partneris kopā ar valsts institūcijām īsteno vairākus Eiropas Savienības Eiropas sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” projektus ar mērķi sasniegt noteiktus specifiskos mērķus Nacionālā attīstības plāna ietvaros.

  • sadarbībā ar Valsts izglītības un attīstības aģentūru (VIAA) tiek īstents ESF projekts «Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide» (Nr.8.4.1.0/16/I/001 ), projekta nosaukuma saīsinājums – Pieaugušo izglītība
  • sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu (IKVD) tiek īstenots ESF projekts «Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai» (SAM Nr.8.3.4.0/16/I/001), projekta nosaukuma saīsinājums – PuMPuRS
  • sadarbībā ar Latvijas darba devēju konfederāciju (LDDK) tiek īstenots ESF projekts «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» ( SAM Nr. 8.5.1.0/16/I/001), projekta nosaukuma saīsinājums – Darba vidē balstītas mācības

RSMT sadarbībā ar “Valsts izglītības un attīstības aģentūra” īstenoja tādus ESF projektus kā:
«Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs» (SAM Nr.8.3.5.0./16/I/001), projekta nosaukuma saīsinājums – Karjeras Atbalsts
«Īstenojamās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros» (Nr.7.2.1.0/15/I/001 )
«Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide» (Nr.8.4.1.0/16/I/001 ), abu projektu īstenošana atspoguļota zem nosaukuma saīsinājuma – Jauniešu Garantijas. Vairāk par projektiem skatīt sadaļās Jauniešu Garantija. 


RSMT 2021. gada iesāka Ekoskolas programmas un zaļā virziena īstenošanu tehnikumā.
Esam ieguvuši Ekoskolas sertifikātu un veicinām aprites ekonomikas, atbildīga patēriņa domāšanu tehnikuma saimē, īstenojot dažādas aktivitātes.

Vairāk par tehnikuma darbību Ekoskolas programmas aktivitātēs lasiet sadaļā Ekoskola.
.


RSMT īsteno Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.1 (KA1) Personu mobilitātes mācību nolūkos profesionālās izglītības sektorā, kā arī pamatdarbības Nr 2. (KA2) Partnerības Sadarbībai projektus.

RSMT ir piešķirta Erasmus+ VET akreditāciju periodam no 2021. gada 1. marta līdz 2027. gada 31. decembrim. Akreditācijas Nr. LV01/KA120/VET/2020/018.
RSMT projektos darbojas gan kā sadarbības partneris, gan nosūtošās organizācijas, gan uzņemošais partneris, kā arī ir starptautiskas organizācijas EfVET biedrs.

Plašāka informācija par esošo un iepriekšējiem projektiem lasiet sadaļā Erasmus+.


36678213874_9856066bf2_z2017. gada 28. septembrī PIKC Rīgas Stila un modes tehnikums saņēma Erasmus+ profesionālās izglītības un mobilitātes hartu, Nr. KA109/2017/010.

Erasmus+ profesionālās izglītības un mobilitātes harta ne tikai vienkāršo pieteikšanos programmas atbalstam, bet arī liecina par iestādes nozīmīgo pieredzi un efektīvo darbu mācību internacionalizācijas jomā, organizējot mobilitāti audzēkņiem un personālam.” uzsvēra Dārta Darbiņa, Valsts izglītības un attīstības aģentūras (VIAA) ES izglītības programmu departamenta direktore.


nordplus_junior_rgb_en2016./2017. mācību gadā mūsu skola piedalījās 2 Ziemeļvalstu ministru padomes programmas NordPlus projektos.
NordPlus projektos uzmanība ir pievērtsa uzņēmējdarbības jomai, lai veicinātu audzēkņos interesi par uzņēmējdarbību, iedrošināt radoši domāt un īstenot savus sapņus. Piedaloties projektā, dalībniekiem ir iespēja tikties ar citu valstu audzēkņiem, veidot kontaktus, vienam no otra mācīties, klausīties lekcijas, iedvesmoties no praktiskajiem uzdevumiem un arī trenēt komunikāciju svešvalodā.

Projekts “Challenge”, projekta līguma nr. NPJR-2016/10240 Īstenošanas periods: 01.07.2016-31.12.2017. Periods pēc Igaunijas partneru iniciatīvas ir pagarināts līdz 2018.
Partneri: 6 profesionālās izglītības iestādes no Baltijas jūras reģiona valstīm – Igaunija, Latvija, Lietuva, Somija, Zviedrija, Farēru salas.

Projekts “Go Yongpreneur”, projekta līguma nr. NPJR-2016/10015 Īstenošanas periods: 01.07.2016-30.06.2018.
Partneri: 3 profesionālās izglītības iestādes no Baltijas jūras reģiona valstīm – Somija, Latvija, Lietuva

Plašāka informācija par esošo un iepriekšējiem projektiem lasiet sadaļā NordPlus.


semProjekts SEM @SCHOOLS ir veiksmīgi noslēdzies!

2015./2016. mācību gada mūsu skola piedalījās Erasmus+ projektā SEM@SCHOOLS – “Sustainable Energy Management @Schools in Europe” jeb “Energoresursu efektīva izmantošana Eiropas skolās”.
Projekta mērķis ir izglītot audzēkņus un sabiedrību par zaļo ekonomiku un pilnveidot zināšanas par energoefektivitātes uzlabošanas iespējām skolās.
Projektā īstenošanā audzēkņi tikai aicināti veikt īpašus mērījumus visās tehnikuma telpās un aizpildīt pētījuma lapās, lai secinātu, cik efektīva ir energoresursu izmantošana, kā arī iniciēt un iesaistīties dažādās akcijās un koknursos, kas mudina ikvienu domāt par resursu efektīvu izmantošanu!

Vairāk par projekta īstenošanu lasiet sadaļā SEM@SCHOOL!