RSMPV

 

ESF_8.1.3.___________________________________________________________________________________________

Projekta “Rīgas Stila un modes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros”, projekta Nr.8.1.3.0/20/I/001 mērķis ir Rīgas Stila un modes tehnikuma mācību vides modernizēšana, tādējādi sekmējot mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai un uzlabojot profesionālās izglītības pieejamību.
Balstoties uz projektā paredzētajām darbībām, projekta īstenošana nodrošinās Rīgas Stila un modes tehnikuma infrastruktūras pilnveidošanu un darba tirgus prasībām atbilstoši kvalificētu speciālistu sagatavošanu, sekmējot Latvijas tautsaimniecības konkurētspējas pieaugumu un eksportspējas palielināšanos.


Noslēgusies Rīgas Stila un modes tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/20/I/001 “Rīgas Stila un modes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3 “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” īstenošana.
Projekta īstenošanas ietvaros ir veiktas šādas darbības, kas saistītas ar Rīgas Stila un modes tehnikuma modernizēšanu:

 1. izstrādāts būvprojekts “Rīgas Stila un modes tehnikuma dienesta viesnīcas pārbūve Ūdeļu ielā 26, Rīgā” un veikta tā ekspertīze;
 2. izstrādāta Rīgas Stila un modes tehnikuma mācību korpusa Ūdeļu ielā 22A un 22B un administratīvā korpusa Ūdeļu ielā 22, Rīgā, vienkāršotas atjaunošanas būvniecības ieceres dokumentācija;
 3. turpinās objekta “Rīgas Stila un modes tehnikuma dienesta viesnīcas pārbūve Ūdeļu ielā 26, Rīgā” būvdarbi, būvuzraudzība un autoruzraudzība;
 4. turpinās darbs pie objekta ”Rīgas Stila un modes tehnikuma ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Ūdeļu ielā 22a, Rīgā” pabeigšanas (Augstas gatavības projekta valsts budžeta finansējums);
 5. veikta mēbeļu un informācijas komunikācijas tehnoloģiju iegāde dienesta viesnīcas telpu iekārtošanai un mācību procesa nodrošināšanai;
 6. veikta publicitātes stenda un plāksnes iegāde.

Projekta īstenošanas ilgums – no 2020.gada 1.jūlija līdz 2023.gada 31.decembrim (42 mēneši).
Projekta īstenošanu Rīgas Stila un modes tehnikums veica ar sadarbības partneri – Valsts izglītības attīstības aģentūru.
Atbilstoši Ministru kabineta 19.04.2016. noteikumu Nr.249 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas noteikumi” 21.11.2023. grozījumos un to anotācijā noteiktajam Rīgas Stila un modes tehnikuma projekts ir posmots ar 4.2.1.6.pasākumu, pilnībā vai daļēji finansējot Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam ietvaros ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu („pārceļot” projektu uz jauno periodu vai „posmojot” divu periodu ietvaros), ievērojot to, ka „posmojamie” projekti atbilst Eiropas Savienības fondu 2021. – 2027.gada plānošanas perioda vienotajiem kritērijiem, kā arī 4.2.1.6. pasākuma ietvaros profesionālās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanai ir paredzēts līdzīga veida atbalsts kā 8.1.3. SAM ietvaros.

Publikācijas sagatavošanas datums: 02.01.2024.


Rīgas Stila un modes tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/20/I/001 īstenošanas progress (15.09.2023. – 14.12.2023.)

Projekta Nr.8.1.3.0/20/I/001 “Rīgas Stila un modes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3 “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” īstenošanas laikā:

– turpinās Rīgas Stila un modes tehnikuma dienesta viesnīcas, Ūdeļu ielā 26, Rīgā, pārbūves darbi. Notiek inženierkomunikāciju izbūves darbi un apdares darbi. Būvdarbu veicējs – SIA “Eltex”, būvuzraudzība – SIA “Prokrial”, autoruzraudzība SIA “Campaign”. Būvdarbu līguma izpildes termiņš – 30.06.2024.

– atklāta konkursa “Mēbeļu piegāde Rīgas Stila un modes tehnikuma dienesta viesnīcai” (id. Nr. VIAA 2023/11 ERAF RSMT) rezultātā 06.09.2023. noslēgts iepirkuma līgums ar SIA “BOLDERĀJA SERVISS”, notiek tā izpilde;
–   30.08.2023. Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā izsludinātais atklāts konkurss “Interaktīvo tāfeļu piegāde Rīgas Stila un modes tehnikumam” (id. Nr. VIAA 2023/14 ERAF RSMT), izbeigts bez rezultāta un atkārtoti izsludinātais atklāts konkurss “Interaktīvo tāfeļu piegāde Rīgas Stila un modes tehnikumam” (id. Nr. VIAA 2023/19 ERAF RSMT) izbeigts bez rezultāta, jo pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilda tehniskās specifikācijas prasībām;
– turpinās mēbeļu iegādes Elektronisko iepirkumu sistēmā;
– veiktās tirgus izpētes rezultātā iegādāta projekta informatīvā plāksne.

Projektam Nr.8.1.3.0/20/I/001 piesaistītā valsts budžeta finansējuma ietvaros 07.09.2023. lauzts būvdarbu līgums ar būvdarbu veicēju SIA “Build – Invest Latvia” par Rīgas Stila un modes tehnikuma ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas darbu veikšanu Ūdeļu ielā 22a, Rīgā.

Publikācijas sagatavošanas datums: 14.12.2023.


 

Rīgas Stila un modes tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/20/I/001 īstenošanas progress (15.06.2023. – 14.09.2023.)

Projekta Nr.8.1.3.0/20/I/001 “Rīgas Stila un modes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3 “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” īstenošanas laikā:

 • turpinās Rīgas Stila un modes tehnikuma dienesta viesnīcas, Ūdeļu ielā 26, Rīgā, pārbūves darbi. Notiek inženierkomunikāciju izbūves darbi un apdares darbi, uzsākti labiekārtošanas darbi. Būvdarbu veicējs – SIA “Eltex”, būvuzraudzība – SIA “Prokrial”, autoruzraudzība SIA “Campaign”. Būvdarbu līguma izpildes termiņš – 11 mēneši.

 • atklāta konkursa “Mēbeļu piegāde Rīgas Stila un modes tehnikuma dienesta viesnīcai” (id. Nr. VIAA 2023/11 ERAF RSMT) rezultātā 06.09.2023. noslēgts iepirkuma līgums ar SIA “BOLDERĀJA SERVISS” un uzsākta tā izpilde;
 • 30.08.2023. Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā izsludināts atklāts konkurss “Interaktīvo tāfeļu piegāde Rīgas Stila un modes tehnikumam” (id. Nr. VIAA 2023/14 ERAF RSMT), piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 29.09.2023.;
 • uzsākta tirgus izpēte par projekta informatīvās plāksnes izgatavošanu.

Projektam Nr.8.1.3.0/20/I/001 piesaistītā valsts budžeta finansējuma ietvaros 07.09.2023. lauzts būvdarbu līgums ar būvdarbu veicēju SIA “Build – Invest Latvia” par Rīgas Stila un modes tehnikuma ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas darbu veikšanu Ūdeļu ielā 22a, Rīgā.

Publikācijas sagatavošanas datums: 14.09.2023.


Rīgas Stila un modes tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/20/I/001 īstenošanas progress (15.03.2023. – 14.06.2023.)

Projekta Nr.8.1.3.0/20/I/001 “Rīgas Stila un modes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3 “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” īstenošanas laikā:

 • turpinās Rīgas Stila un modes tehnikuma dienesta viesnīcas, Ūdeļu ielā 26, Rīgā, pārbūves darbi. Būvdarbu veicējs – SIA “Eltex”, būvuzraudzība – SIA “Prokrial”, autoruzraudzība SIA “Campaign”. Būvdarbu līguma izpildes termiņš – 11 mēneši.

Projektam Nr.8.1.3.0/20/I/001 piesaistītā valsts budžeta finansējuma ietvaros tuvojas noslēgumam Rīgas Stila un modes tehnikuma ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas darbi Ūdeļu ielā 22a, Rīgā.

Publikācijas sagatavošanas datums: 14.06.2023.


Rīgas Stila un modes tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/20/I/001 īstenošanas progress (15.12.2022. – 14.03.2023.)

Projekta Nr.8.1.3.0/20/I/001 “Rīgas Stila un modes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3 “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” īstenošanas laikā:

 • 06.01.2023. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments veica atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi objektam Rīgas Stila un modes tehnikuma dienesta viesnīcas, Ūdeļu ielā 26, Rīgā, pārbūves darbi”;
 • 13.01.2023. uzsākti Rīgas Stila un modes tehnikuma dienesta viesnīcas, Ūdeļu ielā 26, Rīgā, pārbūves darbi. Būvdarbu veicējs – SIA “Eltex”, būvuzraudzība – SIA “Prokrial”, autoruzraudzība – SIA “Campaign”. Būvdarbu līguma izpildes termiņš – 11 mēneši. Notiek demontāžas darbi.

Projektam Nr.8.1.3.0/20/I/001 piesaistītā valsts budžeta finansējuma ietvaros tuvojas noslēgumam Rīgas Stila un modes tehnikuma ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas darbi Ūdeļu ielā 22a, Rīgā.

Publikācijas sagatavošanas datums: 14.03.2023.


Rīgas Stila un modes tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/20/I/001 īstenošanas progress (23.09.2022. – 14.12.2022.)

Projekta Nr.8.1.3.0/20/I/001 “Rīgas Stila un modes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3 “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” īstenošanas laikā:

 • atkārtota atklāta konkursa Rīgas Stila un modes tehnikuma dienesta viesnīcas, Ūdeļu ielā 26, Rīgā, pārbūves darbi”, Nr.VIAA 2022/30 ERAF RSMT, rezultātā 27.11.2022. noslēgts būvdarbu līgums ar SIA “Eltex”;
 • atklāta konkursa “Rīgas Stila un modes tehnikuma dienesta viesnīcas, Ūdeļu ielā 26, Rīgā, pārbūves būvuzraudzība”, id. Nr. VIAA 2022/36 ERAF RSMT, rezultātā 07.12.2022. noslēgts būvuzraudzības līgums ar SIA “Prokrial”.

Projektam Nr.8.1.3.0/20/I/001 piesaistītā valsts budžeta finansējuma ietvaros tuvojas noslēgumam Rīgas Stila un modes tehnikuma ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas darbi Ūdeļu ielā 22a, Rīgā.

Publikācijas sagatavošanas datums: 14.12.2022


Rīgas Stila un modes tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/20/I/001 īstenošanas progress (02.07.2022. – 22.09.2022.)

Projekta Nr.8.1.3.0/20/I/001 “Rīgas Stila un modes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3 “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” īstenošanas laikā:

 • 04.07.2022. saņemta Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi būvprojektam „Rīgas Stila un modes tehnikuma dienesta viesnīcas pārbūve Ūdeļu ielā 26, Rīgā”;
 • atkārtota atklāta konkursa Rīgas Stila un modes tehnikuma dienesta viesnīcas, Ūdeļu ielā 26, Rīgā, pārbūves darbi”, Nr.VIAA 2022/30 ERAF RSMT, ietvaros saņemti pretendentu piedāvājumi, turpinās piedāvājumu vērtēšana;
 • izstrādāta Rīgas Stila un modes tehnikuma mācību korpusa Ūdeļu ielā 22A un 22B un administratīvā korpusa Ūdeļu ielā 22, Rīgā, vienkāršotas atjaunošanas būvniecības ieceres dokumentācija.

Projektam Nr.8.1.3.0/20/I/001 piesaistītā valsts budžeta finansējuma ietvaros tuvojas noslēgumam Rīgas Stila un modes tehnikuma ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas darbi Ūdeļu ielā 22a, Rīgā.

Publikācijas sagatavošanas datums: 22.09.2022.


Rīgas Stila un modes tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/20/I/001 īstenošanas progress (08.04.2022. – 01.07.2022.)

Projekta Nr.8.1.3.0/20/I/001 “Rīgas Stila un modes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3 “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” īstenošanas laikā:

 • būvprojekts „Rīgas Stila un modes tehnikuma dienesta viesnīcas pārbūve Ūdeļu ielā 26, Rīgā” iesniegts Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanai;
 • atklāts konkurss Rīgas Stila un modes tehnikuma dienesta viesnīcas, Ūdeļu ielā 26, Rīgā, pārbūves darbi”, id.Nr.VIAA 2022/06 ERAF RSMT pārtraukts bez rezultāta sakarā ar to, ka pretendentu iesniegtie finanšu piedāvājumi būtiski pārsniedz paredzamo līgumcenu. Ir izsludināts atkārtots atklāts konkurss;
 • turpinās Rīgas Stila un modes tehnikuma mācību korpusa Ūdeļu ielā 22A un 22B un administratīvā korpusa Ūdeļu ielā 22, Rīgā, vienkāršotas atjaunošanas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde.

Projektam Nr.8.1.3.0/20/I/001 piesaistītā valsts budžeta finansējuma ietvaros turpinās Rīgas Stila un modes tehnikuma ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas darbi Ūdeļu ielā 22a, Rīgā.

Publikācijas sagatavošanas datums: 01.07.2022.


Rīgas Stila un modes tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/20/I/001 īstenošanas progress (08.01.2022.-07.04.2022.) Projekta Nr.8.1.3.0/20/I/001 “Rīgas Stila un modes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3 “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” īstenošanas laikā:

 • notiek būvprojekta „Rīgas Stila un modes tehnikuma dienesta viesnīcas pārbūve Ūdeļu ielā 26, Rīgā” ekspertīze;
 • 28.02.2022. Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā izsludināts atklāts konkurss Rīgas Stila un modes tehnikuma dienesta viesnīcas, Ūdeļu ielā 26, Rīgā, pārbūves darbi”, id.Nr.VIAA 2022/06 ERAF RSMT;
 • turpinās Rīgas Stila un modes tehnikuma mācību korpusa Ūdeļu ielā 22A un 22B un administratīvā korpusa Ūdeļu ielā 22, Rīgā, vienkāršotas atjaunošanas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde.

Projektam Nr.8.1.3.0/20/I/001 piesaistītā valsts budžeta finansējuma ietvaros turpinās Rīgas Stila un modes tehnikuma ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas darbi Ūdeļu ielā 22a, Rīgā.

Publikācijas sagatavošanas datums: 07.04.2022.


janv_2022Rīgas Stila un modes tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/20/I/001 īstenošanas progress (08.10.2021.-07.01.2022.)

Projekta Nr.8.1.3.0/20/I/001 “Rīgas Stila un modes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3 “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” īstenošanas laikā:

 • turpinās aktīvs darbs pie būvprojekta „Rīgas Stila un modes tehnikuma dienesta viesnīcas pārbūve Ūdeļu ielā 26, Rīgā” izstrādes;
 • atklāta konkursa “Rīgas Stila un modes tehnikuma dienesta viesnīcas ēkas, Ūdeļu ielā 26, Rīgā, pārbūves būvprojekta ekspertīze” (id. Nr. VIAA 2021/42 ERAF RSMT) rezultātā 13.10.2021. starp Rīgas Stila un modes tehnikumu un SIA “CMB” noslēgts būvekspertīzes līgums;
 • turpinās Rīgas Stila un modes tehnikuma mācību korpusa Ūdeļu ielā 22A un 22B un administratīvā korpusa Ūdeļu ielā 22, Rīgā, vienkāršotas atjaunošanas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde.

Projektam Nr.8.1.3.0/20/I/001 piesaistītā valsts budžeta finansējuma ietvaros uzsākti Rīgas Stila un modes tehnikuma ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas darbi Ūdeļu ielā 22a, Rīgā.


Rīgas Stila un modes tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/20/I/001 īstenošanas progress (08.07.2021. – 07.10.2021.)

Projekta Nr.8.1.3.0/20/I/001 “Rīgas Stila un modes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3 “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” īstenošanas laikā:

 • turpinās aktīvs darbs pie būvprojekta „Rīgas Stila un modes tehnikuma dienesta viesnīcas pārbūve Ūdeļu ielā 26, Rīgā” pilna sastāva izstrādes;
 • atklāta konkursa “Rīgas Stila un modes tehnikuma māc. korpusa Ūdeļu ielā 22A un 22B un administrat. korpusa Ūdeļu ielā 22, Rīgā, vienkāršotas atjaunošanas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība”, id.Nr.VIAA 2021/34 ERAF RSMT, rezultātā noslēgts projektēšanas un autoruzraudzības līgums ar SIA “CAMPAIGN”. Uzsākta vienkāršotas atjaunošanas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde.

Projektam Nr.8.1.3.0/20/I/001 piesaistītā valsts budžeta finansējuma ietvaros un veikto iepirkuma procedūru rezultātā:

 • noslēgts būvdarbu līgums ar SIA “Build-Invest Latvia” par Rīgas Stila un modes tehnikuma ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas darbiem Ūdeļu ielā 22a, Rīgā. Būvuzraudzību nodrošina SIA “Marčuks”, autoruzraudzību – SIA “JaunRīga ECO”. Notiek darbs pie būvniecības nosacījumu izpildes.

Publikācijas sagatavošanas datums: 07.10.2021.


Rīgas Stila un modes tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/20/I/001 īstenošanas progress julija_publikacijai
(08.04.2021. – 07.07.2021.)

Projekta Nr.8.1.3.0/20/I/001 “Rīgas Stila un modes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3 “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” īstenošanas laikā:

 • SIA “Campaign” izstrādāja būvprojektu minimālā sastāvā „Rīgas Stila un modes tehnikuma dienesta viesnīcas pārbūve Ūdeļu ielā 26, Rīgā” un 18.05.2021. Rīgas pilsētas būvvalde izsniedza būvatļauju. Turpinās darbs pie būvprojekta pilnā sastāvā izstrādes;
 • 04.2021. Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā tika izsludināts atklāts konkurss “Rīgas Stila un modes tehnikuma māc. korpusa Ūdeļu ielā 22A un 22B un administratīvā korpusa Ūdeļu ielā 22, Rīgā, vienkāršotas atjaunošanas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība”, id.Nr.VIAA 2021/19 ERAF RSMT, kurš 11.06.2021. tika pārtraukts sakarā ar to, ka pretendentu finanšu piedāvājumi pārsniedza plānoto līgumcenu;
 • 02.07.2021. Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā izsludināts atkārtots atklāts konkurss “Rīgas Stila un modes tehnikuma māc. korpusa Ūdeļu ielā 22A un 22B un administratīvā korpusa Ūdeļu ielā 22, Rīgā, vienkāršotas atjaunošanas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība”, id.Nr.VIAA 2021/34 ERAF RSMT.

Publikācijas sagatavošanas datums: 07.07.2021.


Rīgas Stila un modes tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/20/I/001 īstenošanas progress
(08.01.2021. – 07.04.2021.)

Projekta Nr.8.1.3.0/20/I/001 “Rīgas Stila un modes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3 “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” īstenošanas laikā:

 • SIA “Campaign” izstrādāja būvprojektu minimālā sastāvā „Rīgas Stila un modes tehnikuma dienesta viesnīcas pārbūve Ūdeļu ielā 26, Rīgā”, notiek tā saskaņošanas process ar ēkas īpašnieku – Izglītības un zinātnes ministriju un Rīgas pilsētas būvvaldi;
 • tiek gatavota iepirkuma dokumentācija atklātam konkursam “Apliecinājuma karšu izstrāde Rīgas Stila un modes tehnikuma administratīvā korpusa (Ūdeļu iela 22, Rīga) un 2 mācību korpusu (Ūdeļu iela 22A un 22B) atjaunošanas darbu veikšanai”.

Publikācijas sagatavošanas datums: 07.04.2021.


8.1.3.proj

Rīgas Stila un modes tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/20/I/001 īstenošanas progress
(08.10.2020. – 07.01.2021.)

Projekta Nr.8.1.3.0/20/I/001 “Rīgas Stila un modes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3 “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” īstenošanas laikā:

 • atklāta konkursa “Rīgas Stila un modes tehnikuma dienesta viesnīcas ēkas, Ūdeļu ielā 26, Rīgā, pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, id.Nr.VIAA 2020/32 ERAF RSMT, rezultātā 04.01.2021. noslēgts projektēšanas līgums ar SIA “Campaign”;
 • tiek gatavota tehniskā specifikācija atklātam konkursam “Apliecinājuma karšu izstrāde Rīgas Stila un modes tehnikuma administratīvā korpusa (Ūdeļu iela 22, Rīga) un 2 mācību korpusu (Ūdeļu iela 22A un 22B) atjaunošanas darbu veikšanai”.

Publikācijas sagatavošanas datums: 07.01.2021.


Rīgas Stila un modes tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/20/I/001 īstenošanas progress
(08.07.2020.-07.10.2020.)

Projekta Nr.8.1.3.0/20/I/001 “Rīgas Stila un modes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3 “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” īstenošanas laikā:

 • 07.2020. Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā tika izsludināts atklāts konkurss “Rīgas Stila un modes tehnikuma dienesta viesnīcas ēkas, Ūdeļu ielā 26, Rīgā, pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, ID.Nr.VIAA 2020/32 ERAF RSMT, kura ietvaros saņemti pretendentu piedāvājumi un notiek to vērtēšana;
 • lai nodrošinātu 30.12.2016. Eiropas Savienības fondu 2014-2020.gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijās Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem noteikto publicitātes prasību ievērošanu, projekta īstenošanas vietā uzstādīts pagaidu informatīvais stends, kas satur informāciju par projekta nosaukumu, tā mērķi un projekta numuru.

Publikācijas sagatavošanas datums: 07.10.2020.


Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Rīgas Stila un modes tehnikums 2020.gada 1.jūlijā parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu.

Projekta “Rīgas Stila un modes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros”, projekta Nr.8.1.3.0/20/I/001 mērķis ir Rīgas Stila un modes tehnikuma mācību vides modernizēšana, tādējādi sekmējot mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai un uzlabojot profesionālās izglītības pieejamību.

Rīgas Stila un modes tehnikums kopā ar sadarbības partneri – Valsts izglītības attīstības aģentūru – plāno veikt šādas darbības:

 1. dienesta viesnīcas Ūdeļu ielā 26, Rīgā, pārbūves darbus;
 2. administratīvā korpusa Ūdeļu ielā 22, Rīgā, un 2 mācību korpusu Ūdeļu ielā 22A un 22B, Rīgā, atjaunošanas darbus.

Projekta īstenošanas vieta – Rīga (Rīgas plānošanas reģions).

Projekta īstenošanas ilgums – no vienošanās noslēgšanas brīža līdz 2023.gada 31.augustam (kopā 38 mēneši). Ar projekta iesnieguma sagatavošanu saistītās darbības uzsāktas 2020.gada 02.janvārī.

Projekta kopējās izmaksas – EUR 4 943 065,00, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – EUR 4 201 605,25 un valsts budžeta līdzfinansējums – EUR 741 459,75.

Balstoties uz projektā paredzētajām darbībām, projekta īstenošana nodrošinās Rīgas Stila un modes tehnikuma infrastruktūras pilnveidošanu un darba tirgus prasībām atbilstoši kvalificētu speciālistu sagatavošanu, sekmējot Latvijas tautsaimniecības konkurētspējas pieaugumu un eksportspējas palielināšanos.

Publikācijas sagatavošanas datums: 07.07.2020.