RSMPV

Labjūtes un Spa tūrisma nozares prasmju attīstība – WeSkill

Veselības un labjūtes tendence turpina pieaugt visā Eiropā, jo arvien vairāk cilvēku apzinās veselīga un aktīva dzīvesveida ievērošanas nozīmi. Galvenais izaicinājums turpmākajā labjūtes tūrisma attīstībā, reaģējot uz pieaugošo tūristu interesi, kā arī pieprasījumu pēc labsajūtas paketēm, kas ietver pakalpojumu dažādību, ir kvalificēta personāla pieejamība.

Projekta īstenošanas laiks: 36 mēneši, t.i. 01.11.2020.- 30.10.2023.
Projekta īstenošanas koordinators: Personāla apmācības Institūts Starptautiskajās Organizācijās (ITPIO), Bulgārija
Projektu partneri:  19 organizācijas, kur katra pārstāv vienu no noteiktajām sfērām: valsti, nozari vai izglītību
Partnervalstis: Bulgārija, Slovēnija, Latvija, Serbija, Grieķija, Francija, Itālija, Nīderlande.

Konkrētie projekta mērķi

 • Aktualizēt esošās prasmes, apgūt jaunas prasmes, kas pilnībā atbilst darba tirgum nozares darbavietās
 • Mobils ES darbaspēks, mobilitāte
 • Prasmju un darba tirgus vajadzību saskaņošana, plaisas mazināšana starp izglītību un darbu, sinerģijas uzlabošana starp izglītības un darba pasaulēm
 • Nodrošināt jauniešu prasmju atbilstību darba tirgum, veicinot studijas ES valstīs
 • Nodrošināt nozares pieaugušajiem/darbiniekiem trūkstošās prasmes ar spēcīgu, modernu un personalizētu izglītošanas instrumentu
 • Palielināt apmācāmo izredzes darba tirgū, uzlabojot jauniešu un pieaugušo prasmes
 • Mēs centīsimies padarīt labjūtes un Spa tūrisma nozari pievilcīgāku, ilgtspējīgāku, progresīvāku un konkurētspējīgāku ES teritorijā, veicinot mobilo lietotņu attīstību un izmantošanu.

Galvenie pasākumi

 • Projekta vadība; Kvalitātes nodrošināšana un novērtēšana; Prasmju trūkumu un apmācību vajadzību noteikšana; Mācību programmu dizains (EKI 4. līmenis); Daudzvalodu apmācības mobilās lietotnes un platformas izstrāde; Pilotēšana; Izplatīšana un izmantošana.

Galvenās projekta mērķa grupas

 • PIA un profesionālās izglītības nodrošinātāji tūrismā
 • Labjūtes tūrisma kompānijas
 • Nozares tūrisma organizācijas
 • PIA pasniedzēji un nozares uzņēmumu pasniedzēji
 • PIA studenti
 • Nacionālās kvalifikācijas iestādes ārpus partnerības

Paredzamie rezultāti

 • Ziņojums par prasmju trūkumu izpētes rezultātiem esošajos datu avotos (dokumentu izpēte) 7 iesaistītajās valstīs un papildus 4 ES valstīs ārpus partnerības
 • Pilnīgu, nododamu un “lietošanai gatavu” 5 mācību programmu izstrāde
 • Visu galveno ieinteresēto personu pārstāvju iesaistīšana konsultāciju semināros, kuru mērķis ir apstiprināt izstrādātās programmas
 • Mācību materiālu (rokasgrāmata, vingrinājumi, simulācijas, testi) izveidošana un pieņemšana / nodošana / lokalizēšana
 • Nacionālo pilotapmācību veikšana, aptverot 2 mērķa grupas
 • Mācību programmu īstenošanas semināru vadīšana visās 7 projekta valstīs
 • Īpašas mobilās lietotnes izstrāde apmācības moduļu atbalstam
 • Neformālas jaunas Nozaru alianses izveidošana PIA izcilībā labjūtes un spa tūrismā

Projekta īstenošanas norise:

2021. gada 10. novembrī ES projekta “WeSkill” partneri attālinātā sanāksmē tikās, lai izvērtētu un analizētu četrus pētījumu ziņojumus un to rezultātus un pieņemtu lēmumu par vissvarīgākajām prasmēm Spa un labjūtes pakalpojumu nozarē, kuras jāuzlabo un jāattīsta un kam projekta nākamajā posmā tiks izveidotas piecas apmācību programmas:

1. Uz klientu vērsta komunikācijas un pakalpojumu prasmes + problēmu risināšanas prasmes
2. Labjūtes pakalpojumu produktu izstrāde + terminu saraksts
3. Digitālā Mārketinga prasmes, kas nepieciešamas SPA un labjūtes pakalpojumu nozarei
4. Digitālās prasmes
5. Ilgtspējīga attīstība

Esošie pasākumi

Šobrīd visi projekta partneri strādā pie 4. darba paketes , kurā tiks izstrādātas izglītības programmas, saskaņā ar darba tirgus vajadzībām Spa un labjūtes pakalpojumu nozarē.
Projekta ietvaros pēc veiktā pētījuma

Projekta īstenošanas gaitai var sekot arī WeSkill sociālā tīkla Facebook kontā: WeSkill