RSMPV

NAP-ESF

Rīgas Stila un modes tehnikums aktīvi piedalās un īsteno vairākus Eiropas Savienības Eiropas sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” projektus Nacionālā attīstības plāna ietvaros.

ESF projekts «Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstības un kvalitātes nodrošināšanai” ( SAM Nr. 8.5.2.0./16/I/001).
Projekta īstenošanas periods: no 2016.gada 16.decembrim līdz 2021.gada 31.decembrim.
Projekta mērķis: pilnveidot profesionālās izglītības saturu un saskaņā ar Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūru aktualizēt un izstrādāt profesiju standartus un profesionālās kvalifikācijas prasības, kā arī izstrādāt profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturu, ieviešot izglītības programmu modulāro pieeju un nodrošinot nepieciešamos mācību līdzekļus programmu kvalitatīvai īstenošanai, lai tādā veidā pilnveidotu nozaru kvalifikācijas sistēmu.
Vairāk par projektu un tā īstenošanas gaitu sadaļā SAM 8.5.2. – Nozares kvalifikācijas sistēmas pilnveide

ESF projekts «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» ( SAM Nr. 8.5.1.0/16/I/001).
Projekta īstenošanas periods: no 2017. gada septembra līdz 2023. gada 31. augustam.
Projekta mērķis: palielināt kvalificētu izglītības iestāžu izglītojamo skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs.
Vairāk par projektu un tā īstenošanas gaitu sadaļā SAM 8.5.1. – Darba vidē balstītās mācības

ESF projekts «Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide» (Nr.8.4.1.0/16/I/001 )
Projekta īstenošanas periods: no 2017. gada septembra līdz 2022. gada 31. decembrim.
Projekta mērķis: pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.
Vairāk par projektu sadaļā Pieaugušo Izglītība

ESF projekts «Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs» (SAM Nr.8.3.5.0./16/I/001)
Projekta īstenošanas periods:
no 2017.gada 06. oktobra līdz 2020.gada 30.decembrim
Projekta mērķis: uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.
Vairāk par projektu un tā īstenošanas gaitu sadaļā SAM 8.3.5. – Karjeras atbalsts

ESF projekts «Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai» (SAM Nr.8.3.4.0/16/I/001)
Projekta īstenošanas periods: 
no 2017. gada 31. augusta līdz 2022. gada 31. decembrim.
Projekta mērķis: veicināt ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.
Vairāk par projektu un tā īstenošanas gaitu sadaļā SAM 8.3.4. – PuMPuRS

ESF projekts «Īstenojamās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros» (SAM Nr. 7.2.1.2./15/I/001)
Projekta īstenošanas periods: no 2014. gada 01. septembra līdz 2020. gada 31. decembrim.
Projekta mērķis: palielināt nodarbinātību, izglītību vai mācības neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros.
Vairāk par projektu sadaļā Jauniešu Garantijas

ESF projekts «Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide» (Nr.8.4.1.0/16/I/001 )
Projekta īstenošanas periods: no 2017. gada septembra līdz 2020. gada 31. decembrim.
Projekta mērķis: pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci.
Vairāk par projektu sadaļā Jauniešu Garantijas