RSMPV

PuMPuRS

ESF___IKVD_logo_ansamblis-1030x217

pumpurs_midi

Rīgas Stila un modes tehnikums  2017. gada 31. augustā ir noslēdzis sadarbības līgumu par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanu Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” ietvaros.

Projekta mērķis ir veicināt ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Plašāk lasīt – spiet  šeit!
Projekta mērķa grupa
: profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam, kā arī vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei
Kontaktinformācija: projekta koordinatore – Galīna Miškinska, tālrunis: 24113502,  e-pasts: galina.miskinska@rsmt.lv


pumpurs_midi

2021./2022. mācību gads
Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai ” – PuMPuRS (projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001

2021./2022. mācību gada pirmajā semestrī projekta PuMPuRS  ietvaros RSMT turpina sniegt atbalstu izglītojamajiem, ne tikai mācīšanās procesā ar individuālām  konsultācijas, bet arī sniedzot atbalstu ēdināšanas un transporta izdevumu segšanā.
Pumpurs koordinatora funkciju ir pārņēmusi mūsu kolēģe – Galīna Miškinska, tālrunis: 24113502.

1. semestra plānotais atbalsta sadalījums:
– Atbalsts ar psihologa konsultācijām – 15 izglītojamajiem,
– Atbalsts ar konsultācijām mācību priekšmetā: matemātika un/vai angļu valodā – 30 izglītojamajiem,
– Atbalsts transporta nodrošināšanai – 20 izglītojamajiem,
– Atbalsts ēdināšanas nodrošināšanai – 20 izglītojamajiem.


pumpurs_midi

 

2020./2021. mācību gads
Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai ” – PuMPuRS (projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001

2020./2021. mācību gada otrajā semestrī projekta PuMPuRS  ietvaros Rīgas Stila un modes tehnikuma 3 pedagogi turpina sniegt individuālās konsultācijas 30 izglītojamajiem, kuriem nepieciešams atbalsts mācīšanās procesā.  Katram “PuMPuRS” projektā iesaistītajam izglītojamam skolā semestra sākumā  izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos preventīvos pasākumus šo risku mazināšanai.

Pumpurs koordinatora funkciju ir pārņēmusi mūsu kolēģe- Agnese Breice, tālrunis: 23110899.

Projekts PuMPuRS ļauj nodrošināt individuālās konsultācijas arī attālināti. Tas ir atbalsts izglītojamajiem, kuriem  attālināts mācību process sagādā grūtības. Problēmu novēršanā ir ļoti svarīga sadarbība ar izglītojamā vecākiem. Pedagogi informē un konsultē vecākus vai aizbildņus mācību un audzināšanas jautājumos un iesaista vecākus vai aizbildņus, speciālistus pedagoģiskajā procesā. Tiek meklēts komplekss risinājums, lai savlaicīgi  sniegtu atbalstu un nodrošinātu individuālo darbu ar izglītojamo.

Individuālo nodarbību laikā pedagogi paaugstina skolēnu motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.

Mūsu skolas pedagogi ne tikai sniedz konsultācijas, bet arī paši paaugstina savu  profesionālo kompetenci – apmeklē kursus, piedalās semināros, supervīzijās, darbnīcās.


pumpurs_midi

 

2020.gada decembris
Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai ” – PuMPuRS (projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001

2020. gada decembrī projekta PuMPuRS ietvaros Rīgas Stila un modes tehnikumā (turpmāk- tehnikumā) notika mācības, kurā piedalījās 8 pedagogi un tehnikuma darbinieki. Darbnīcas mērķis ir veicināt pedagogu izpratni par diferencētu, individualizētu un  personalizētu pieeju izglītībā. Kolēģi mācījās, kā strādāt ar projekta PuMPuRS izstrādātajiem metodiskajiem atbalsta līdzekļiem, izmantot savā darbā dažādas mācību stundas struktūras un uzdevumus, lai identificētu un mazinātu PMP (priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas) riskus.

Pateicamies par lielisko iespēju profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbam ar jauniešiem!

Liels paldies lektorei Lienei par nodarbību vadīšanu!


pumpurs_midi

 

Projektā iesaistīto skaits,  mācību gada semestra laika posmā
Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai ” – PuMPuRS (projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001

Laika posms Konsultācijas un atbalsts Izglītojamo skaits
2020./2021.m.g.
2.semestra plāns
Darbojas 2 psihologi
Darbojas 1 pedagogi /matemātika/
Darbojas 1 pedagogs /angļu valoda/Atbalsts transporta nodrošināšanai
Atbalsts ēdināšanas nodrošināšanai
20
10
1520
20
2020./2021.m.g.
1.semestris
Darbojas 1 psihologi
Darbojas 1 pedagogi /matemātika/
Darbojas 1 pedagogs /angļu valoda/
10
15
10
2019./2020.m.g.
2.semestris
Darbojas 1 psihologi
Darbojas 1 pedagogi /matemātika/
Darbojas 1 pedagogs /angļu valoda/
10
11
14
2019./2020.m.g.
1.semestris
Darbojas 1 psihologi
Darbojas 1 pedagogi /matemātika/
Darbojas 1 pedagogs /angļu valoda/
10
10
15
2018./2019.m.g.
2.semestris
Darbojas 2 psihologi
Darbojas 2 pedagogi /matemātika/
Darbojas 1 pedagogs /angļu valoda/
10
15
10
2018./2019.m.g.
1.semestris
Darbojas 2 psihologi
Darbojas 2 pedagogi /matemātika/
Darbojas 1 pedagogs /angļu valoda/
10
16
9
2017./2018.m.g.
2.semestris
Darbojas 2 psihologi
Darbojas 2 pedagogi /matemātika/
Darbojas 1 pedagogs /angļu valoda/
10
16
4
2017./2018.m.g.
1.semestris
Darbojas 2 psihologi 10

pumpurs_midi

 

2018./2019. mācību gada 2.semestrī
Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai ” – PuMPuRS (projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001

Projekta veiksmīgai realizēšanai tehnikumā ir izveidotas divas darba telpas – psihologu konsultācijām un mācību priekšmetu konsultācijām.
Uzziņas par iespēju iesaistīties projektā pie projekta koordinatores, kā arī pie Tehnikuma sociālais pedagogs Līga Strode – Miķelsone (tālrunis 27706209)

IMG_4188_I IMG_4192_B_I IMG_4180

Vairāk informācija par projektu arī  www.pumpurs.lv.