RSMPV

KARJERAS ATBALSTS

NAP-ESF

ESF projekts «Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs» (SAM Nr.8.3.5.0./16/I/001) RSMT tiek īstenots kopš 2017.gada 06. oktobra un turpināsies līdz 2022.gada 31.decembrim. Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Izglītojamajiem Karjeras atbalsts projekta ietvaros 2021./2022.mācību gadā tehnikumā tiek nodrošinātas individuālas karjeras konsultācijas, kas informē un izglīto izglītojamos karjeras attīstības jautājumos, sniedz atbalstu viņu karjeras plānošanā.

Individuālās karjeras konsultācijas norise:
1. Izglītojamais formulē sev interesējošo jautājumu vai pedagogs karjeras konsultants palīdz noformulēt jautājumu.
2. Izglītojamais piesakās uz konsultāciju e-klases pastā un izvēlās sadarbības formu: klātienē, attālināti vai rakstiski.
3. Konsultācijas laikā notiek saruna, lai noskaidrotu esošo situāciju un izglītojamā vajadzības.
4. Izglītojamais pats formulē konsultācijā sasniedzamo rezultātu vai pedagogs karjeras konsultants palīdz.
5. Pedagogs karjeras konsultants piedāvā individuālu sarunu, karjeras testus un to skaidrojumus, informāciju, resursus, ideju ģenerēšanas metodes.
6. Izglītojamais patstāvīgi veic mājas darbu, saskaņā ar savu pētāmo jautājumu karjeras izglītības jomā.
7. Izglītojamais ierodas uz atkārtotu karjeras izglītības konsultāciju, lai turpinātu pilnveidot savas zināšanas.

Individuālās karjeras konsultācijas nodrošina pedagogi karjeras konsultanti:
– Anta Saleniece I un II kursa izglītojamajiem;
– Valentīna Iškova III un IV kursa izglītojamajiem.
Individuālām karjeras konsultācijām izglītojamie var pieteikties caur e-klasi.

Pedagogs karjeras konsultants piedāvā:
– Pašizpētes uzdevumus;
– CV un motivācijas vēstules rakstīšanas treniņu;
– Testus sevis izzināšanai;
– Informācijas resursu izmantošanas iespējas.

Mūsu karjeras konsultanti pārstāv RSMT mācību iestāžu izstādē Ogrē!

2022. gada 28. aprīlī RSMT karjeras konsultanti A. Saleniece un V. Iškova piedalījās Ogres 1. vidusskolas organizēto profesionālo mācību iestāžu izstādē.
Pasākumā piedalījās 8. un 9. klašu izglītojamie. Tikšanas laikā skolēniem bija iespēja klātienē saņemt informāciju par mācību iestāžu piedāvātajām izglītības programmām un uzņemšanas noteikumiem. Pasākums tika organizēts, lai atvieglotu skolēniem pieņemt lēmumu, kur mācīties tālāk.
Paldies pasākuma organizatorei Ogres 1. vidusskolas karjeras konsultantei Ramonai Ķiesnerei.


 2022.gada 29. aprīlī  no 15:00 līdz plkst 15:40 attālināti MS Team platformā ir iespēja piedalīties karjeras izglītības seminārā “Pēcpusdiena ar karjeras konsultantu. Sagatavošanās darba intervijai.” Pieslēgšanās saite tiks nosūtīta visiem izglītojamajiem 28.aprīlī e-klasē.

Seminārā uzzināsiet:
1) par darba intervijas struktūru,
2) kā sagatavoties klātienes un attālinātai darba intervijai
3) kā sagatavot savu runu,
4) ko par tevi var pastāstīt ķermeņa valoda,
5) kā sagatavoties neērtajiem jautājumiem.


Karjeras attīstības atbalsta pasākumi martā

2022. gada martā karjeras attīstības atbalsta nodarbībās audzēkņi turpina iepazīst darba pasauli. Karjeras izglītības nodarbību aktuālā tēma – brīvprātīgā darbs.
Nodarbībā piedalījušies 1. un 2. kursa dažādu specialitāšu izglītojamie – kopumā 134 dalībnieki. Nodarbības rosina domāt par to, ko nozīmē DARBS katram no mums.  Diskutējam par karjeras lomu cilvēka dzīvē. Noskaidrojam, ka viena no karjeru veidojošajām komponentēm ir pilsoniskums un darbs sabiedrības labā, darbs sabiedriskajās organizācijās, nodarbošanās ar labdarību.

Audzēkņi, strādājot grupās, ģenerē idejas brīvprātīgajam darbam saistībā ar profesionālajām  kompetencēm, interesēm un hobijiem, daudzveidīgajām tehnikumā iegūtajām zināšanām un prasmēm.  Secinām, ka brīvprtātīgā darbs ir jaunu zināšanu, prasmju, kontaktu iegūšanas un aktīva pilsoniskuma izpausmes veids.

RSMT pedagogs karjeras konsultants
Anta Saleniece


2022.gada 24. februārī notika karjeras attīstības atbalsta seminārs izglītojamo vecākiem: “Mūžu dzīvo, mūžu mācies. Iespējas un ieguvumi, iesaistoties pieaugušo izglītībā”.

Semināra mērķis – aktualizēt pieaugušo izglītības iespējas un iepazīstināt ar pieaugušo izglītības iespējām RSMT un citās Latvijas izglītības iestādēs, apgūstot gan formālās, gan neformālās izglītības programmas. Nodarbībā piedalījās vecāki, kurus ieinteresēja piedāvātā tēma.

Vecāki nodarbībā pilnveidoja savas zināšanas par izglītības iespējām pieaugušajiem, pilnveidoja izpratni par tālākizglītības nepieciešamību un saņēma iedrošinājumu piedalīties tālākizglītības kursos.

Nodarbības laikā, nonācām pie secinājuma, ka mācības sniedz jaunas, aktuālas prasmes un pieredzi, paplašina iespējas darba tirgū, ļauj piedzīvot prieku par sasniegumiem un ir iespēja satikt domubiedrus.

Ja ir radusies interese par pieaugušo izglītības iespējām, tad jāmeklē informācija, izmantojot šādus atslēgas vārdus: tālākizglītība, pieaugušo izglītība, mūžizglītība.

Informāciju par RSMT piedāvātajām pieaugušo izglītības programmām var atrast šeit: https://www.rsmt.lv/lv/pieauguso-izglitiba/

Informāciju par ES fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”  piedāvātajām mācībām šeit:  https://www.macibaspieaugusajiem.lv/

RSMT pedagogi karjeras konsultanti:
Anta Saleniece un Valentīna Iškova


Karjeras izglītības nodarbību aktuālā tēma 2022. gada janvārī bija “Karjera un tās plānošanas pamatnosacījumi”

Nodarbībās kopumā piedalījās 123 audzēkņi, kuri pilnveidoja izpratni par karjeras plānošanas nepieciešamību cilvēka dzīvē.

Nodarbību laikā diskutējām par to kā cilvēka rakstura īpašības, intereses, talanti un prasmes saistās ar mērķa sasniegšanu. Pieredze rāda, ka esam lieliski padomdevēji kādam citam, tāpēc, strādājot grupās, izplānojām piecu soļu secīgu shēmu kā sasniegt skolotāja izvirzītos mērķus.

Nodarbībās, kļūstot par padomdevēju kādam citam, audzēkņi mācījās kļūt par padomdevēju sev.

Ja Tev ir radusies interese kā izvirzīt savus mērķus, kā secīgi saplānot to sasniegšanu, tad piesakies uz individuālu karjeras konsultāciju e-klasē!

RSMT pedagogs karjeras konsultants
Anta Saleniece


Banner for Schools2022.gada 13.janvārī notika karjeras attīstības atbalsta vebinārs “Izglītības iespēju izpēte. Izglītība ārzemēs.”

Nodarbību vadīja Anna Strode – www.kalba.lv lektore. Kalba ir starptautisks izglītības konsultāciju centrs, kurš sadarbojas ar daudzām universitātēm: Vācijā, Nīderlandē, Lielbritānijā, Dānijā, Zviedrijā, Īrijā, Grieķijā, un citās valstīs.

Vebinārā lektore atgādināja, cik svarīga ir plānošana, lai sasniegtu savu mērķi, kā arī vērsa jauniešu uzmanību uz priekšrocībām, ko iegūs, mācoties ārzemju augstskolās. Nodarbības laikā jaunieši ieguva ieskatu, kādas ir iestāšanās prasībām un dzīve dažādu valstu augstskolās; kā iegūt stipendiju un studiju finansējumu; ieteikumus par to kā sagatavoties aizbraukšanai.

Šī tikšanās bija iespēja saprast, ko variet izdarīt jau tagad, mācoties tehnikumā, lai veiksmīgi turpinātu izglītoties, lai izdarītu pareizas centralizēto eksāmenu izvēles, lai nenokavētu pieteikšanās termiņus un sagatavotos testiem.

Iegūtā informācija jauniešiem pavērs iespēju izvēlēties.

Ja jūs ir ieinteresējusi informācija par studiju iespējām ārzemju augstskolā, tad Jums ir iespēja saņemt individuālu konsultāciju https://www.kalba.lv/lv/augstaka-izglitiba-arzemes/musu-pakalpojumi/bezmaksas-individuala-konsultacija/


Screenshot 2021-12-03 at 12_58_59“Storytelling – stāsta veidošanas pamatprincipi”

RSMT 03.12.2021. attālinātā karjeras izglītības nodarbībā viesojās Vidzemes Augstskolas pasniedzēja Iveta Auniņa – Mg.sc.soc. Multimediju laboratorijas vadītāja, kura vadīja nodarbību par šobrīd tik aktuālu tēmu “Storytelling – stāsta veidošanas pamatprincipi”. Izglītojamie uzzināja kā izveidot jēgpilnu stāstu, lai sasniegtu pēc iespējas lielāku auditoriju sociālajos medijos, kā veidojas stāsts no tā idejas līdz realizēšanai: temata izvēle – tā aktualitāte, vēstījuma definēšana, galvenie varoņi, oriģinalitāte, platforma, žanrs. Īpaši ieinteresēja arī lektores pieredze, strādājot par TV žurnālisti un sadarbojoties ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.

Vidzemes Augstskola (ViA) ir 1996. gadā dibināta valsts augstskola, kas piedāvā 17 studiju programmas Sabiedrības zinātņu un Inženierzinātņu fakultātēs. Bakalaura studiju programmas varētu būt saistošas mūsu tehnikuma absolventiem: Vidzemes augstskola. Savukārt mācību priekšmetu skolotājiem un grupu audzinātājiem, augstskola piedāvā digitālās meistarklases par dažādām tēmām: meistarklases, kas ir integrējamas mācību priekšmetu saturā.

RSMT pedagogs karjeras konsultants Anta Saleniece


kaaKarjeras izglītības nodarbību aktuālā tēma novembrī: “Es – iepazīsti sevi. Manas darba vērtības”, kas izvēlēta pamatojoties uz tehnikuma Karjeras izglītības programmu.

Nodarbībās piedalījās 1.kursa dažādu specialitāšu izglītojamie, kas nodarbībā pilnveidoja savas prasmes pašizpētes jomā, individuāli noskaidroja savas darba vērtības un salīdzināja kā tās saskan ar grupas biedru un tehnikuma vērtību sistēmu.
Nodarbības laikā, strādājot individuāli un apvienojoties grupās, nonācām pie secinājuma par to, kādas ir grupas darba vērtības un secinājām, ka tās lielā mērā saskan ar tehnikuma vērtību sistēmu, jo arī jauniešiem ir svarīgs radošums, droša un sakārtota darba vide, komanda.
Pedagogs karjeras konsultants vērsa uzmanību uz to, cik svarīgi ir izprast savu vērtību sistēmu, lai nākotnē izvēlētos sev piemērotu darba vietu.

Ja arī Tev ir radusies interese par savu vērtību sistēmu un ir vēlme to noskaidrot, tad piesakies uz individuālu karjeras konsultāciju e-klasē.
RSMT pedagogs karjeras konsultants Anta Saleniece


VIAA_karjeras_nedela_plakats_297x210mm_horKarjeras Nedēļa 11.-15.oktobris

Vairāk nekā 50 000 dalībnieku Karjeras nedēļas pasākumos iepazinuši IKT nozari. No 11. līdz 15. oktobrim visā Latvijā devīto gadu norisinājās Karjeras nedēļa, kurā piedalījās arī Rīgas Stila un modes tehnikums. Karjeras nedēļas laikā skolēniem bija iespēja iepazīt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozari, savukārt vecākiem un skolotājiem – izvērtēt, cik daudz viņi zina par šo nozari, un saņemt ieteikumus, kā palīdzēt bērniem un jauniešiem karjeras izvēlē. Rīgas Stila un modes tehnikumā Karjeras nedēļas ietvaros norisinājās 4 pasākumi, kuros kopumā iesaistījās vairāk nekā 100 dalībnieku.

Arī šogad Karjeras nedēļas pasākumi norisinājās visā Latvijā, sadarbībā ar pasākumu organizatoriem reģionos gan vispārējās, gan profesionālās izglītības iestādēs. Izvērtējot epidemioloģiskās drošības prasības, klašu ietvaros vai tiešsaistes pasākumos skolēniem bija iespēja uzklausīt savu skolu absolventu – IKT nozares profesionāļu stāstus, iepazīt profesiju aizkulises, veidot savus radošos darbus, izmantojot IKT prasmes, radīt sapņu amatus, piedalīties konkursos un dažādos citos pasākumos.
Karjeras nedēļā Rīgas Stila un modes tehnikumā notika grupu audzināšanas stundas, kuras ļāva audzēkņiem izvērtēt mūsdienu darba tirgus prasības un savu profesionālo prasmju, personības īpašību, sociālo prasmju un tehnoloģiju prasmju atbilstību darba tirgus prasībām. Darba devēji sagaida, lai jaunie speciālisti spētu sadarboties, adaptēties neierastos apstākļos, risināt problēmas, kā arī nemitīgi pilnveidot savas profesionālās prasmes. Tāpēc mainās arī pats mācību process.
Diskusijā vecākiem tika pārrunāts, kā tehnoloģiju izmantošana ģimenēs un viedierīču lietošanas noteikumi var ietekmēt bērna tālāko karjeru un interesi par tehnoloģijām. Diskusijā jauniešiem vairāki IKT nozares pārstāvji dalījās stāstos par to, kā viņi nonāca IKT nozarē un ko domā par darbu tajā.
Šo Karjeras nedēļas  pasākumu video ieraksti ir saglabāti Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA)  Youtube kontā un pieejami apskatei ikvienam. Karjeras nedēļas laikā apkopota vērtīga informācija par IKT nozari, un ar to var iepazīties Tavai karjerai Facebook lapā un Twitter kontā, kā arī VIAA mājaslapā.
Karjeras nedēļu VIAA īstenoja projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējumu.

Materiālu sagatavoja VIAA pārstāvji un RSMT pedagogs karjeras konsultants Anta Saleniece


Iesākoties 2021./2022. mācību gadam, arī Karjeras attīstības atbalsts ir atsācis savu darbību.

Septembris ir laiks, kad tehnikuma 1. kursā mācības uzsāk jaunieši no visas Latvijas. Tas ir satraukuma pilns laiks, kad ir jāiejūtas jaunā izglītības iestādē un kolektīvā, jāsāk apgūt profesijas pamati un jāapgūst patstāvīgas dzīves pamati. Šajā mēnesī karjeras izglītībā aktuālā tēma bija “Pašizpēte”.

1.kursa SPA speciālitātes grupas izglītojamie ar pedagogu Lindu Baroni aktīvi iesaistījās interaktīvā spēlē “Beelievers cilpo”, kas notika ar skolu programmas “Dzīvei gatavs” atbalstu.  Izglītojamo komandas, nostaigājot aptuveni 4 km, “izcilpoja” dažādas ilgtspējas tēmas mūsu ikdienā, pārbaudīja, cik zaļi dzīvojam un palīdzēja izzināt veidus kā būt vēl zaļākiem.

Karjeras izglītības nodarbību aktuālā tēma: “Es – iepazīsti sevi. Mācos mācīties”. Nodarbībās piedalījās 1.kursa dažādu specialitāšu izglītojamie. Kāpēc ir svarīgi runāt par šo tēmu? Jo viena no svarīgākajām prasmēm ir prasme mācīties. Nodarbība aicināja izglītojamos noskaidrot savu personīgo mācīšanās stilu un izvēlēties sev piemērotākās mācīšanās metodes, atbilstoši savam mācīšanās stilam. Veicām eksperimentu, kurš parādīja, cik dažādi esam savās izvēlēs mācīties. Atradām atbildi uz jautājumu: kāpēc dažkārt grūti saprast kādu mācību tēmu?

Ja arī Tev ir radusies interese par savu mācīšanās stilu un ir vēlme to noskaidrot, tad piesakies uz individuālu karjeras konsultāciju e-klasē:
RSMT pedagogs karjeras konsultants Anta Saleniece


KAA_ilguciems“Karjeras diena Iļģuciema visdusskolas 9.klases skolēniem Rīgas Stila un modes tehnikumā”.

2021. gada  25. un 26.maijā pie mums tiešsaistes karjeras nodarbībās un tiešsaistes ekskursijās viesojās Iļģuciema vidusskolas 9.klašu izglītojamie.

Pēc 9. klases skolēniem jāizdara sava pirmā nozīmīgā karjeras izvēle: vidusskola vai tehnikums. Pārmaiņas ir satraucošas, tāpēc nodarbības aktuālais jautājums ir: Kā notiek mācību process tehnikumā? Kādi ir iestāšanās noteikumi? Ko iemācīšos tehnikumā?
Nodarbība iepazīstināja skolēnus ar Rīgas Stila un modes tehnikumā apgūstamajām profesijām, deva ieskatu mācību procesa, interešu izglītības un profesionālās pilnveides pasākumu norisē. Jaunieši tika iedrošināti apgūt jaunas prasmes, jo vienas no svarīgākajām tehnikuma vērtībām ir cilvēks, radošums un izaugsme.

Nodarbības laikā devāmies virtuālā ekskursijā pa tehnikumu, iepazīstot mācību vidi. Izglītojamie tika aicināti atbildēt uz jautājumiem: “Iepazīsti Rīgas Stila un modes tehnikumu”. Atbildes un jautājumi nodarbības noslēgumā liecināja, ka skolēniem ir interese par mācībām tehnikumā.

RSMT pedagogs karjeras konsultants Anta Saleniece


“Darba tirgus meklē profesionāli”.

Attālinātā mācību procesa laikā arī karjeras attīstības atbalsta nodarbības notiek tiešsaistē grupu audzināšanas stundās.  No 2021.gada  19.februāra līdz 4.martam aktuālā tēma bija “Darba tirgus meklē profesionāli”, kurā aktīvi piedalījās 8 grupu audzēkņi.
Kāpēc ir svarīgi runāt par šo tēmu? Jo dzīve saskaņā ar darba vērtībām sniedz gandarījumu, piepildījumu, un palīdz izvēlēties atbilstošu darba vietu.
Nodarbība aicināja izglītojamos padomāt par savām darba vērtībām, to saistību ar darba tirgus prasībām un alternatīvām profesijām, kurās būtu aktuālas izglītojamo darba vērtības. Mums dažkārt liekas, ka svarīgākā darba vērtība ir peļņa, tomēr nodarbības parādīja, ka tā nebūt nav. Daudz svarīgākas vērtības audzēkņu skatījumā ir komanda, darba kolēģu atbalsts, drošība, darba vide, mākslinieciskā jaunrade, neatkarība, stabilitāte un zināšanas.
Izglītojamo jautājumi, komentāri un atbildes liecināja par to, ka tēma ir aktuāla un interesanta.

Ja arī Tev ir radusies interese par savām darba vērtībām un ir vēlme pilnveidot pašizpētes prasmes, tad vari patstāvīgi izpildīt testu – Darba vērtība.

RSMT pedagogs karjeras konsultants
Anta Saleniece


Aizvadītais 2020.gads bijis emocijām bagāts, un arī 2021. gads sācies ar attālinātajām mācībām, sociālo distancēšanos un pulcēšanās ierobežojumiem, kas daudzos rada neziņu, trauksmi un nomāktību, tāpēc aicinām audzēkņus piedalīties neformālā, izglītojošā konferencē “Rosinātava”, kurā  iedvesmojošas personības jeb Rosinātāji dalīsies pieredzē par to, kādas problēmas vai sarežģījumus ir pārvarējuši savā dzīvē, kur smēlušies iedvesmu un spēku, motivējot un iedrošinot izglītojamos.

Norises vieta – tiešsaistē, “Rosinātavas” Facebook lapā.
Norises laiks: 24.02.2021. plkst. 11:00
Reģistrēšanās: http://rosinatava.lv/
Nepieciešamais, lai piedalītos – dators vai viedierīce un interneta pieslēgums.

Konferences norise – neraugoties uz attālināto formātu, ikvienam jaunietim būs iespēja uzdot sev interesējošo jautājumu, izmantojot komentāru sadaļu, kā arī piedalīties konkursos un laimēt dažādas balvas, tāpēc aicinām iepriekš reģistrēties.

Dalība pasākumā ir bez maksas bezmaksas. Plašāka informācija – “Rosinatava”.


3pielikums_karjeras_menesis_2021_LOGO_Tukums2021.gada 11.februārī tiešsaistes nodarbībā pie mums RSMT viesojās Tukuma, Engures un Jaunpils novadu 8.-9. un 10.-12.klašu skolēni, kuriem februāris ir karjeras mēnesis – “Pieslēdzies savai karjerai!”.  Nodarbībā piedalījās 87 ieinteresēti jaunieši.

Nodarbības laikā skolēni uzzināja:
– kādas specialitātes ir iespējams apgūt tehnikumā;
– kā var iestāties tehnikumā;
– kā notiek mācību process tehnikumā;
– kādi ir ieguvumi, mācoties tehnikumā;
– kādās interešu izglītības nodarbībās ir iespējams iesaistīties;
– kā pilnveidot savas profesionālās prasmes, mācoties tehnikumā.

Skolēnu lielo interesi par tehnikumu apliecināja daudzie jautājumi par izglītības programmām, specialitātēm, iestāšanās noteikumiem, mācību priekšmetiem, tālākizglītības iespējām un dzīvi dienesta viesnīcā.

Gaidām viesus arī nākamās tiešsaistes nodarbībās!
Pedagogs karjeras konsultants, Anta Saleniece


Izglītojamie ir aicināti neaizmirst par Karjeras izglītības jomu. Domājot par savu karjeru sākt ar PAŠIZPĒTI.

1.solis. Atrodi virzienu:
– interešu tests: http://www.niid.lv/tests/testi/tests2_1.php
– kurš mācību priekšmets man patīk vislabāk?: http://www.niid.lv/tests/testi/tests7_1.php

 2.solis. Izzini sevi:
– daudzveidīgo iespēju tests: http://www.niid.lv/tests/testi/tests1_1.php
– personības tests: http://www.niid.lv/tests/testi/tests4_1.php

3.Solis. Apzini savas vajadzības un vēlmes:
– karjeras vērtību tests: http://www.niid.lv/tests/testi/tests3_1.php
– darba vides izvēles tests: http://www.niid.lv/tests/testi/tests6_1.php

Tad vērst uzmanību KARJERAS IZPĒTEI!

1) Izpēti profesiju pats! http://www.profesijupasaule.lv/profesijas-satura-izpete
2) Izzini sevi, pielaiko profesiju un tālākizglītības iespējas! http://www.nva.gov.lv/karjera/index.php?mt=304&cid=304&mid=297&pt=1
3) Iepazīsties ar darba tirgus prognozēm! https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/pakalpojumi/prognozes/
4) Veido savu Europass!  http://www.europass.lv Europass ir iniciatīva, ko izveidoja Eiropas Komisija, lai palīdzētu cilvēkiem vieglā un saprotamā veidā atspoguļot savu izglītību, zināšanas, prasmes un kompetences. Europass piedāvā 5 dokumentus: *CV, *Valodu pase, *Mobilitāte, *Diploma pielikums, *Pielikums kvalifikāciju apliecinošam dokumentam. Šie 5 dokumenti ikvienam ES pilsonim var palīdzēt skaidri un uzskatāmi atspoguļot savas zināšanas, prasmes un kompetences un palīdzēt, piesakoties darbā, praksei, tālākai izglītībai.
5) Meklē praksi? https://www.prakse.lv/vacancy/list
6) Ceļā uz darbu: http://www.nva.gov.lv/karjera/testi/handbook/book/index/
7) Veido savu karjeru pats! http://www.nva.gov.lv/karjera/docs/_51f9ff8ca00116.19265717.pdf
8) Gūsti pieredzi savā izaugsmē! https://www.brivpratigie.lv/


Karjeras vadības prasmju veidošana

Karjeras vadības prasmju veidošanās notiek dažādās dzīves situācijās, tai skaitā arī mācību procesā. Šīs prasmes nav saistītas ar darbību noteiktā nozarē vai profesijā, tās ir caurviju prasmes, kuras jāattīsta visos mācību priekšmetos un praktiskajā darbā.

karj_att-infoKarjeras vadības prasmes vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošo mācību priekšmetu saturā: *problēmrisināšana, *uzņēmējspējas, *sadarbība, *pašvadīta mācīšanās, *pilsoniskā līdzdalība, *digitālā pratība.
Karjeras vadības prasmes ir prasmju kopums, ar kura palīdzību cilvēks pašvada savas izglītības un darba gaitas, apkopojot, analizējot un organizējot ar sevi, izglītību un nodarbinātību saistīto informāciju.
Ieskaties infografikā!

Viena no galvenajām karjeras vadības prasmēm, īpaši šajā pašizolācijas laikā, ir laika plānošana un prioritāšu izvērtēšana.
Plāno attālināto mācību procesu izvērtējot, kas: *Svarīgs un steidzams, *Svarīgs, nav steidzams, *Steidzams, nav svarīgs, *Nav steidzams, nav svarīgs.
Efektīvu mācīšanos nodrošina pašdisciplīna un laika plānošana, atbilstoša darba vide un tehniskais nodrošinājums.
Ieskaties infografikā!


Karjeras attīstības atbalsta (KAA) projekta aktivitātes 2019./2020.:

2020. gada 6. aprīlī tika apstiprināta “Karjeras izglītības programma Rīgas Stila un modes tehnikumā”.


IMG_20200312_115617 (2)Seminārs – meistarklase: “SPA specialists – jaunu iespēju profesija”

2020.gada 12. martā ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros SPA speciālistu un kosmētiķu I.kursa izglītojamajiem notika karjeras attīstības atbalsta seminārs – meistarklase: “SPA specialists – jaunu iespēju profesija”, kuru vadīja skolas absolvente, SPA speciāliste, masiere Zane Griķe. Izglītojamajiem bija iespēja iepazīties ar speciālista personīgo izglītības un karjeras pieredzi, kā arī meistarklasē iepazīties un, meistares vadībā, pašiem izmēģināt jaunu masāžas paņēmienu. Zane Griķe pastāstīja par to, kāda nozīme profesijas apguvē ir daudzveidīgām zināšanām par dažādiem masāžas paņēmieniem, mākslas terapiju, psiholoģiju, citu valstu pieredzei un daudzveidīgām praktiskā darba iemaņām. Meistare dalījās arī ar savu tālākizglītības pieredzi, pastāstot par iespēju mācības turpināt kādā no medicīnas koledžām. Pasākums deva jauniešiem iespēju novērtēt savas iegūtās izglītības vērtību un praktiski izmēģināt jaunu darba paņēmienu.


DSC00351 Seminārs – meistarklase: “Mans veiksmes stāsts”

2020.gada 3. martā ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros frizieru-stilistu specialitātes izglītojamajiem notika karjeras attīstības atbalsta seminārs – meistarklase: “Mans veiksmes stāsts”, kuru vadīja matu sakārtojuma stilists, kolorists, profesionālās attīstības koučs, pārdošanas treneris, salona biznesa eksperts Kārlis Albužis. Izglītojamajiem bija iespēja iepazīties ar speciālista personīgo izglītības un karjeras pieredzi, un novērtēt izglītības nozīmīgo lomu darbā ar klientu. Meistars demonstrēja praktiskā darba paņēmienus, kas sekmē sasniegt pozitīvu rezultātu.

DSC00352 DSC00360 DSC00366 DSC00368


Lekcija – meistarklase: “Vizāžists strādā ar klientu”IMG_20200225_155030 (2)

2020.gada 25. februārī ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros vizuālā tēla stilistu un frizieru – stilistu specialitātes II. un III. kursa izglītojamajiem notika karjeras attīstības atbalsta lekcija – meistarklase: “Vizāžists strādā ar klientu”, kuru vadīja imidža skolas – studijas “Unastyle” dibinātāja un direktore Una Bernatoviča. Izglītojamajiem bija iespēja iepazīties ar speciālista personīgo izglītības un karjeras pieredzi, kā arī meistarklasē gūt ieskatu par meistares darba paņēmieniem, darbā izmantotajiem materiāliem un darba piederumiem. Una pastāstīja par to, kāda ir darba specifika vizāžistam  strādājot koncertu, TV šovu un konkursu aizkulisēs un uzsvēra to, cik svarīga ir neatlaidība, darba spējas, komunikācijas prasmes, prasme radoši strādāt komandā. Pasākums deva jauniešiem iespēju novērtēt savas iegūtās izglītības vērtību, mācīties no atzīta un augsti novērtēta nozares speciālista.

IMG_20200225_150004 IMG_20200225_140431 (2)(1) IMG_20200225_153626


Seminārs – diskusija “Mana motivācija darboties izvēlētajā profesijā”

2020.gada 20. februārī ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros multimediju dizaina specialitātes I. un II. kursa izglītojamajiem notika karjeras attīstības atbalsta seminārs-diskusija: “Mana motivācija darboties izvēlētajā profesijā”, kuru vadīja SIA “iConcept” valdes priekšsēdētājs Gints Fricbergs. Izglītojamajiem bija interesanti iepazīties ar speciālista personīgo izglītības un daudzveidīgo karjeras pieredzi, un novērtēt izglītības nozīmīgo lomu veiksmīgas karjeras veidošanā. Viesis pastāstīja par sava uzņēmuma darba specifiku un uzsverot to, ka nozare nemitīgi attīstās un mainās, tāpēc svarīgi ir nemitīgi atjaunot zināšanas. Uzsvēra arī to, cik svarīga ir neatlaidība, uzņēmība un darba spējas. Interesi izraisīja stāstījums kā Gints izvēlas jaunus darbiniekus, kāda nozīme ir CV, sociālajiem tīkliem, darba pieredzei, kur pieredzi var iegūt jaunietis, kurš vēl tikai mācās. Patīkami bija tas, ka jaunieši dalījās ar savām nākotnes iecerēm un saņēma iedrošinājumu īstenot savus sapņus. Pasākuma noslēgumā Gints Fricbergs aicināja jauniešus izmantot visas izglītības sniegtās iespējas, piedalīties studentu apmaiņas programmās, kuras bagātina izglītojamā mācību un patstāvīgas dzīvošanas pieredzi.


IMG_20200130_152157Lekcija- meistarklase “Vizāžists strādā ar klientu”

2020.gada 30. janvārī ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros vizuālā tēla stilistu un frizieru-stilistu speciālitātes izglītojamajiem notika karjeras attīstības atbalsta lekcija- meistarklase: “Vizāžists strādā ar klientu”, kuru vadīja vizāžiste, stiliste, permanentā meikapa meistare, pasniedzēja, Starlet studijas īpašniece un vadītāja Irina Perepļotkina. Izglītojamajiem bija iespēja iepazīties ar speciālista personīgo izglītības un karjeras pieredzi, un novērtēt izglītības nozīmīgo lomu darbā ar klientu. Meistare dāsni dalījās ar savu praktiskā darba pieredzi, demonstrējot šī gada aktuālās tendences komerc meikapā.  Šī tikšanās pilnveidoja izglītojamo izpratni par izglītības vērtību, profesijā nozīmīgajām personības īpašībām un izpratni par apgūstamās profesijas daudzveidīgajām iespējām darba tirgū.

IMG_20200130_135818 IMG_20200130_161918


DSC00328Lekcija-diskusija “Fotogrāfs – darba ņēmējs”

2020.gada 28. janvārī  ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros fotogrāfu un foto dizaina specialitātes izglītojamajiem notika karjeras attīstības atbalsta lekcija- diskusija: “Fotogrāfs – darba ņēmējs”, kuru vadīja profesionāls fotogrāfs, mūsu skolas absolvents, fotostudijas “FotoAka” izveidotājs Ansis Klucis. Izglītojamajiem bija iespēja iepazīties ar speciālista personīgo izglītības un karjeras pieredzi, un profesionālo mērķtiecību. Īpaši klausītājiem paliks atmiņā emocionāls, profesionāls un aizraujošs stāstījums par  fotoprojektu “Klase”, kura mērķis bija izveidot izlaiduma klases fotoalbumu. Šī tikšanās pilnveidoja izglītojamo izpratni par fotogrāfa darba ikdienu, profesijā nozīmīgajām personības īpašībām un izpratni par fotogrāfijas daudzveidīgo pielietojumu.


WhatsApp Image 2020-01-24 at 10.07.17

Meistarklase “Vizāžists personībai”

2020.gada 21. janvārī ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros vizāžistu specialitātes izglītojamajiem notika karjeras attīstības atbalsta nodarbība – meistarklase: “Vizāžists personībai”, kuru vadīja plastiska grima meistare, starptautisku konkursu uzvarētāja Jeļena Pidjaša.
Meistarklases laikā, izglītojamajiem bija iespēja iepazīties ar meistares darbu paraugiem, konkursa darbiem, konkursa darbu tapšanas procesu. Irina vērsa jauniešu uzmanību uz to, cik svarīgi vizāžistam sadarboties un veidot kontaktus ar frizieriem, fotogrāfiem un stilistiem. Atgādināja, cik liela loma ir izglītībai un papildizglītībai, uzsvēra neatlaidības un pacietības nozīmi darba veidošanas procesā, norādīja, ka uzvaras konkursos ir neatlaidīgs, komandas darbs, un cik svarīgi ir piedalīties konkursos, lai pilnveidotos un gūtu pieredzi.

IMG_20200121_141417 (2) IMG_20200121_142306 IMG_20200121_143420


KAA1

Pasākums “Ceļš uz kosmētiķa profesiju”

2019. gada 11. decembrī RSMT I un II kursa izglītojamajiem, kosmetoloģijas specialitātes un SPA speciālistiem, tika organizēts pasākums “Ceļš uz kosmētiķa profesiju”, kuru vadīja tehnikuma absolvente, kosmetoloģe un Institut Esthederm mācību centra vadītāja Jekaterina Suhoparova.
Pasākuma laikā izglītojamajiem bija iespēja pārliecināties par savas karjeras izvēli un tās konkurētspēju darba tirgū. Jekaterina aicināja izglītojamos novērtēt zināšanas, kuras jaunieši iegūst tehnikumā un atgādināja, ka arī darba dzīve nav iedomājama bez nemitīga zināšanu līmeņa paaugstināšanas.


DSC00266Seminārs – meistarklase “Tavs ceļš uz profesiju”

2019. gada 4. decembrī ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 1. kursa manikīra un pedikīra specialitātes izglītojamajiem notika karjeras attīstības atbalsta seminārs – meistarklase: “Tavs ceļš uz profesiju”, kuru vadīja Latvijas amatniecības kameras nagu kopšanas speciāliste Inga Spaliņa.
Izglītojamajiem bija iespēja iepazīties ar meistares personīgo izglītības un karjeras pieredzi, profesionālo mērķtiecību un unikālo darba metodi, strādājot ar akrila materiālu. Audzēkņiem bija iespēja izmēģināt darbu ar materiālu, uzdot jautājumus ļoti pieredzējušam sava amata meistaram.

DSC00274 DSC00270 DSC00262


DSC00256Nodarbība “Ja es gribu, tad es varu”

2019. gada 21. novembrī ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 1. kursa izglītojamajiem notika karjeras attīstības atbalsta nodarbība: “Ja es gribu, tad es varu”, kuru vadīja starptautiskas apmācību programmas “Start strong” personības izaugsmes treneris Andris Arhomkins.
Interaktīvas nodarbības laikā, izglītojamajiem aktīvi iesaistoties, ar izglītojošu spēļu palīdzību tika dota iespēja pašiem rast atbildes uz tādiem aktuāliem jautājumiem:  kā veidot komandu, kā risināt konfliktus, kā rīkoties stresa situācijās, kas jāņem vērā strādājot ar klientu, kas ir dzīves līdzsvars, vai profesija palīdz dzīvot ar prieku, kas konkrēti ir darāms, lai audzēkņi gūtu panākumus savā izvēlētajā profesijā. Spēle bija iespēja mācīties sadarbības, komunikācijas, konfliktu risināšanas un  pienākumu sadalīšanas prasmes.

DSC00254 DSC00252


KAA_Kravalis

Lekcija – diskusija “Produktivitāte un pašorganizācija”

2019.gada 5. novembrī, ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, tehnikuma I.kursu audzēkņiem tika organizēta nodarbība “Produktivitāte un pašorganizācija”, ko vadīja HiPotential personības izaugsmes projektu vadītājs, produktivitātes treneris Kristaps Kravalis.

Lekcijas laikā izglītojamo uzmanība tika vērsta uz savu iekšējo resursu iepazīšanu un attīstīšanu. Diskusijā tika meklētas atbildes uz jautājumiem: kur meklēt motivāciju pabeigt iesākto darbu, kāda nozīme ir laika plānošanai un pašdisciplīnai, kas man var palīdzēt sasniegt izvirzīto mērķi?

 


DSC00237Lekcija “Frizieris skaistumam”

2019. gada 4. novembrī I un IV kursa frizieriem-stilistiem un vizuāla tēla stilistiem RSMT bija lieliska iespēja piedalīties meistarklasē “Frizieris skaistumam”, kuru vadīja mūsu tehnikuma absolvente Laura Lešinska: ”Jaunais profesionālis 2012” laureāte, “EuroSkills 2012” Beļģijā  –  Ekselences medaļas ieguvēja,  “WorldSkills 2013” Leipcigā, Vācijā dalībniece, Baltic Beauty  un citu konkursu dalībniece.  Laura dalījās ar personīgas karjeras pieredzi, prasmēm, zināšanām, kompetencēm, kuras ir nepieciešamas,  lai varētu veiksmīgi konkurēt darba vidē. Pasākums notika ļoti veiksmīgā laikā – pirms kvalifikācijas prakses.

DSC00245 DSC00235 DSC00233 DSC00229 Picture1


Karjeras attīstības atbalsta (KAA) projekta aktivitātes 2018./2019.:

DSC00190 Lekcija “Stilists – personības tēla veidotājs”

2019. gada 16.maijā tehnikuma audzēkņiem tika organizēta lekcija “Stilists – personības tēla veidotājs”. Lekciju vadīja stiliste, stila un Make-Up nodarbību pasniedzēja, grāmatas “Stila noslēpumi” autore, Latvijas Amatniecības Kameras vizāžista amata meistare Ineta Lesīte.
Izglītojamie caur lektores personīgo izglītības un karjeras ceļu, tika motivēti mērķtiecīgi iesaistīties mācību procesā, iedvesmoti jaunu zināšanu apguvei un virzīti meklēt iespējas  patstāvīgi pilnveidot savas profesionālās zināšanas. Izglītojamie guva ieskatu arī personības īpašībās, kuras palīdz veidot veiksmīgu karjeru.


DSC00187Seminārs – meistarklase topošajiem SPA speciālistiem un kosmētiķiem

2019.gada 14.maijā I kursu izglītojamajiem, kuri apgūst kosmētiķa un SPA speciālista profesijas, tika organizēts seminārs – meistarklase, kuru vadīja mūsu skolas absolvente, Weyergans Skaistuma un Veselības centra “AMELA” vadītāja, sertificēta kosmētiķe, HC speciāliste: Starptautiskā Weyergans Master-trenere Lāsma Vesere.
Semināra – meistarklases laikā izglītojamie tika iepazīstināti ar aktuālām programmām sejas un ķermeņa kopšanā, ar inovatīvu kosmētiku, aparāttehnoloģijām un medicīniskajām tehnoloģijām. Seminārs rosināja izglītojamos domāt par savas izvēlētās profesijas daudzveidīgajām iespējām darba tirgū.


DSC00130   Seminārs – meistarklase “Neiznieko laiku! Tava friziera karjera Tevi gaida!”

2019. gada 7. maijā vizuāla tēla stilista un friziera – stilista profesijas audzēkņiem, sadarbība ar Wella International studio Riga tika organizēts seminārs – meistarklase “Neiznieko laiku! Tava friziera karjera Tevi gaida!”, kuru vadīja Kadus Professional trenere Daiga Puče.
Seminārā – meistarklasē trenere demonstrēja darba paņēmienus un sniedza padomus par jaunākajām modes tendencēm matu krāsošanā, kā arī izglītoja par materiāliem, līdzekļiem, raksturīgākajiem darba rīkiem un iekārtām.

DSC00166 DSC00174


DSC00110Lekcija-diskusija „Kā veiksmīgi iekļauties darba tirgū”

2019. 25. aprīlī RSMT  I un III kursa izglītojamajiem tika organizēta lekcija-diskusija „Kā veiksmīgi iekļauties darba tirgū”, kuru vadīja Jolanta Priede – karjeras un biznesa uzsākšanas konsultante, Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācijas valdes locekle. Lekcijas laikā izglītojamiem bija iespēja diskusijas veidā izzināt savus iekšējos resursus, veikt to izpēti un apzināšanos, lai sasniegtu maksimālos rezultātus mācību procesā un savā karjerā mūsdienu sabiedrībā.

 


57118210_2651501748224535_8374701922392735744_o Lekcija-diskusija “Profesija – stilists: mīti un realitāte”

2019. gada 17. aprīlī RSMT izglītojamajiem tika organizēta lekcija-diskusija “Profesija – stilists: mīti un realitāte”, kuru vadīja Latvijā plaši pazīstama stiliste un imidža dizainere Žanna Dubska.
Lektore izmantoja savu prezentāciju, informēja par mācību un darba iespējām Latvijā un ārzemēs, kā pielietot iegūtās zināšanas praksē, par iespēju papildināt savas zināšanas stila un modes jomā, kā izveidot konkrētu tēlu. Izglītojamiem bija iespēja iepazīties ar dizainera pieredzi klienta koptēla veidošana!

WhatsApp Image 2019-04-18 at 14.46.51 57106731_2651500914891285_3774359402220355584_o


WhatsApp Image 2019-04-25 at 09.58.24(1)Lekcija-diskusija “Darba ņēmēja tēls darba tirgū”

2019.gada 16. aprīlī RSMT  I un III kursa izglītojamajiem tika organizēta lekcija-diskusija „Darba ņēmēja tēls darba tirgū”, kuru vadīja Agnese Megne – arodaģentūras vadītāja un karjeras konsultante. Lekcijas laikā izglītojamie uzzināja, kā veidot savu jaunā profesionāļa tēlu, kā sevi pasniegt mācību praksē, darbā ar klientu un sarunās ar darba devējiem, kā absolventiem veiksmīgi ienākt darba tirgū.
Pasākuma  mērķis bija rosināt izglītojamos domāt par saviem iekšējiem resursiem,  lai sasniegtu maksimālos rezultātus mācību procesā un savā karjerā.

WhatsApp Image 2019-04-25 at 09.58.22(1) WhatsApp Image 2019-04-25 at 09.58.22 WhatsApp Image 2019-04-25 at 09.58.23 WhatsApp Image 2019-04-25 at 09.58.24(2)


IMG-20190226-WA0003Lekcija-meistarklase “Vizāžists strādā ar klientu”

2019. gada 21. februārī friziera-stilista un vizāžista profesijas izglītojamajiem, karjeras projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros, tika organizēta lekcija-meistarklase “Vizāžists strādā ar klientu”.
Lekciju-meistarklasi vadīja lektore Jeļena Pidjasa – “Podium Make-Up & Airbrush Tecniques” Vincent de Monfreid Make-up Master Class, konkursu World Bodypainting FestivalSpecial Effects Bodypainting” un “Невские Берега” body-art nominācijas laureāte. Jeļena ir arī šobrīd aktuālās ceļu satiksmes drošības direkcijas mediju TV kampaņas “Izkāp no telefona” vizāžas autore.
Lektore, sniedzot meistarklasi, dalījās ar savām zināšanām un demonstrēja dažādām tehnikām veidot jaunu vizuālo īpaši specefektiem un 3D make-up.

IMG-20190226-WA0016 IMG-20190226-WA0004 IMG-20190226-WA0021 IMG-20190226-WA0022


DSC00070Seminārs-meistarklase “Mans veiksmes stāsts”

Šī gada 19. februārī pirmo kursu topošajiem frizieriem-stilistiem, karjeras projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros, tika organizēts seminārs-meistarklase “Mans veiksmes stāsts”, kuru vadīja mūsu tehnikuma absolvents, salona Prior – vadošais speciālists Aigars Bajārs.
Aigars ir atzīts “La Biosthetique® zīmols Latvijā” pārstāvis, TV šovu: “Gatava pārvērtībām” , “Ievas pārvērtības”, “Rīgas stila pavēlnieks” stilists. Meistarklases laika tika demonstrēti paņēmieni un praktiski padomi sieviešu un vīriešu griezuma veidošanā ņemot vērā aktuālās modes tendences. Speciālists informēja par jaunākajiem profesionālajiem produktiem un materiāliem, raksturīgākajiem darba instrumentiem un atgādināja, cik svarīgi ir ievērto sanitārās normas.

DSC00068 DSC00071 DSC00077


IMG_20190130_141055Lekcija-diskusija „Fotogrāfs – darba ņēmējs”

Šī gada 30. janvārī foto dizaina speciālistu II un III kursa izglītojamiem, karjeras projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros, tika organizēta lekcija-diskusija „Fotogrāfs – darba ņēmējs”.
Lekciju vadīja tehnikuma absolvents, fotosalona “Minox” īpašnieks, Jānis Magdaļenoks. iepazīstinot izglītojamos ar fotogrāfa darba ikdienu, prasmēm un personības īpašībām, kādas nepieciešamas, lai pašrealizētos darba tirgū, kā arī dalījās pieredzē kā savienot radošumu ar skrupulozu darbu, lai sasniegtu lieliskus rezultātus .

 


20190129_153048Lekcija-meistarklase „Vizāžists strādā ar klientu”

2019. gada 29. janvārī profesijas frizieris stilists un vizāžists izglītojamajiem, karjeras projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros, tika organizēta lekcija-meistarklase “Vizāžists strādā ar klientu”.
Lekciju-meistarklasi vadīja lektors  Gatis Timofejevs – grima mākslinieks Daugavpils teātra grima mākslinieks, “Balmain Hair Couture” treneris Latvijā, kā arī “FSHN Krieg” pārstāvis.
Meistarklases laikā  lektors prezentācijā dalījās ar savu pieredzi un informē topošos speciālistus par tālāku profesionālo pilnveidošanos mācoties un strādājot Latvijā un ārzemēs. Grima mākslinieks demonstrēja praktiskus grima paņēmienus noteikta tēla veidošanā (modele – Justīne Baranova), sniedza informāciju par profesionālajiem dekoratīvās kosmētikas materiāliem un arī modes tendencēm vizāžista profesijā.

DSC00057 DSC00048 DSC00045


WhatsApp Image 2019-01-28 at 11.53.49(1)Lekcija – meistarklase “Personībai ir nepieciešami vizāžista pakalpojumi.”

Vizāžista profesijās audzēkņiem 2019. gada 24. janvārī, karjeras projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros,  bija iespēja piedalīties lekcijā – meistarklasē “Personībai ir nepieciešami vizāžista pakalpojumi.”
Meistarklases laikā lektore prezentēja gan savu pieredzi un demonstrēja konkrēta tēla veidošanā airbrush tehniku, sniedza informācija par dažādiem vizāžistu materiāliem, kā arī informēja par mācību un darba iespējām Latvijā un ārzemēs.
Lekciju-meistarklasi vadīja un ar savām zināšanām dalījās lektore Tatjana Grigirjeva ar komandu: Kristīni Tolstiku un Hannalora Voiciša no Vakatio Model Managemets.

WhatsApp Image 2019-01-28 at 11.53.49 WhatsApp Image 2019-01-28 at 11.53.48(1) WhatsApp Image 2019-01-28 at 11.53.47 WhatsApp Image 2019-01-28 at 11.53.47(1)


IMG_7492Meistares Ineses Pinkas meistarklase “Friziera profesija. Lai cilvēki būtu skaisti.”

2018. gada 29. novembrī RSMT  4. kursa frizierim-stilistiem un vizuāla tēla stilistiem bija lieliska iespēja piedalīties meistarklasē “Friziera profesija. Lai cilvēki būtu skaisti.” Meistarklasi vadīja tehnikuma absolvente Inese Pinka, kura dalījās ar personīgas karjeras pieredzi, kādas prasmes, zināšanās, kompetences ir nepieciešamās,  lai varētu veiksmīgi konkurēt darba vidē. Pasākums notika ļoti veiksmīgā laikā, jo otrajā semestrī IV kursa audzēkņi dodas uz kvalifikācijas praksi.

IMG_7509 IMG_7508 IMG_7500 IMG_7491


44407387_2278969885477725_7487278902134439936_o

Lekciju diskusija “Ko es iegūšu, apgūstot izvēlēto profesiju”

2018. g. 16. oktobrī 1.kursa audzēkņiem, tika organizēta lekcija “Ko es iegūšu, apgūstot izvēlēto profesiju”. Lekciju vadīja lektors – Aleksis Daume, “Nordic Group” apmācību vadītājs, treneris ar 22 gadu vadības pieredzi un 13 gadu starptautisku apmācību pieredzi dažādās valstīs.
Lektors palīdzēja jauniešiem saprast un veicināt sava brieduma veidošanos un iniciācijas vērtību, un tās saistību ar dzīves vērtības pavairošanu. Kā iemīlēt sevi, darbu, kolēģus un iekļauties jaunajā mācību vidē. Lekcijas laikā tika meklētas atbildes: kā veidot komandu, konfliktu risināšana stresa situācijas, dzīves līdzsvars, laika plānošana un prioritātes.

44317428_2278969888811058_2202450063928590336_o 44185931_2278969875477726_1878690026087251968_o


Karjeras attīstības atbalsta (KAA) projekta aktivitātes 2017./2018.:

12.06.18_Foto_EriksReiss_0096 Friziermeistara Aigara Bajāra meistarklase

Tehnikuma absolventu Aigaru Bajāru esam raduši redzēt daudzajos TV pārvērtību šovos, kā arī dažkārt viesojamies mūsu skolā. Tāpēc arī šī meistarklase izvērtās ļoti atraktīva, informatīvi bagāta un profesionāli spēcīga. Aigars ir pieradis uzstāties TV kameru un dažādu auditoriju priekšā, tāpēc var vienlaikus veikli darboties ar šķērēm, krāsām, matiem un skaidrot burtiski katru savu kustību un darbību. Turklāt tas viss norit ļoti labestīgā, audzēkņiem saprotamā, humora pilnā  gaisotnē.
Friziermeistars Bajārs šoreiz par modeli bija izvēlējies kundzi brieduma gados, lai parādītu, kā matu krāsa, atbilstošs griezums un sasuka var vērst tieši šāda gadagājuma klienti par modernu un jauneklīgu kundzīti. Vērot šīs pārmaiņas bija ļoti pamācoši izglītojamajiem, jo valdošais jaunības kults dažreiz nospēlē negatīvi jaunā speciālista – pakalpojuma sniedzēja attieksmē.
Audzēkņi bija ļoti ieinteresēti šajā meistarklasē, uzmanīgi vēroja un “lika aiz auss” profesionālos padomus un rekomendācijas visas meistarklases garumā. Bet nobeigumā ikviens vēlējās nofotografēties ar lielisko meistaru, iemūžinot šo profesionāli un cilvēcīgi pilnvērtīgo dienu.

12.06.18_Foto_EriksReiss_0101 12.06.18_Foto_EriksReiss_0116


BBH_grupaMācību ekskursija uz Baltic Beach Hotel&SPA “Labā prakse dzīvē”.

Ikvienam audzēknim ir interese iepazīt savu nozari reālā vidē, iziet no tehnikuma sienām un izzināt, kā tad viss teorētiski un praktiski apgūtais tiek īstenots konkrētajā uzņēmumā. Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros tehnikuma pasniedzējas Lailas Rogas SPA speciālistiem bija šāda lieliska iespēja mācību ekskursijas laikā Baltic Beach Hotel&SPA.
SPA kompleksa vadītāja Inna Milovanova ar prieku sagaidīja mūsu tehnikuma audzēknes, īpaši tāpēc, ka pie viņas jau strādā dažas labākās tehnikuma absolventes, kas arī dalījās savā pieredzē un izaicinājumos. Topošie SPA speciālisti tika iepazīstināti ar visu plašo kompleksa saimniecību, daudzajām procedūrām, pakalpojumiem, kabinetiem, pirts kompleksiem un daudz ko citu. Un kur nu vēl īstais jūras ūdens baseinos, pateicoties iepriekšējo laiku inženiertehniskajai domai un varēšanai, kā arī gudrībai to saglabāt arī šodien.
Grupai bija iespēja pašām izbaudīt specifisko krievu pirts procedūru ar dažādu t lāvām, ledus kabīni, auksto mucu un baseiniņu, smaržīgo skrubi un jā, arī jūras ūdens baseiniņu. Tika baudītas arī pirtij piemērotas žāvētu augļu uzkodas un mierīga relaksācija uz zvilņiem. Tā tik tiešām bija labā prakse dzīvē, par ko paldies Baltic Beach Hotel&SPA komplekasa vadītājas entuziasmam un kvēlei, ar kādu viņa iepazīstināja ar kompleksa darbību un vispār dara savu darbu, kā arī tehnikuma pasniedzējas Lailas Rogas veiksmīgai sadarbībai un pašas profesionālajai pieredzei.


KarjeraskompassLekcija diskusija “Karjeras kauliņi ir mesti”

Kad jaunietim jau ir vidējā izglītība un gada laikā apgūta arī profesija, viņam ļoti mērķtiecīgi nākas domāt, kā pēc tehnikuma beigšanas sevi veiksmīgi profesionāli realizēt. Lai šis ceļš būtu drošāks un pārliecinošāks, lieti noder profesionāla karjeras konsultanta redzējums un ieteikumi. Jolantas Priedes lekcija diskusija ”Ķarjeras kauliņi ir mesti” ar atraktīvām metodēm atklāja pašu audzēkņu skatu uz sevi, šī brīža situāciju un darāmo, lai viss izdotos veiksmīgāk. Tika pārrunāts, kādu šobrīd darbinieku vēlas un arī nevēlas redzēt darba devējs, kādas prasmes un kompetences nepieciešamas, kā sevi pārliecinoši pārstāvēt un ar savām stiprajām pusēm iepazīstināt 15 sekundēs- tā teikt lifta brauciena garumā. Jo nemaz jau nav tik viegli noformulēt vienā teikumā to, ko vari piedāvāt tieši tu darba videi. Audzēkņi aktīvi iesaistījās pārrunās un sevis izzināšanā, jo teju teju beigsies skola un būs sevi jāpiepilda profesijā.


DSC00003-1Modes dizaineres Natālijas Jansones meistarklase

Projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ļāvis 24. maijā uzaicināt vēl vienu izcilu personību – modes dizaineri  Natāliju Jansoni veikt meistarklasi Rīgas Stila un modes tehnikuma Vizuālā tēla specialitātes izglītojamajiem un citiem interesentiem. Jā, tieši personību. Ar savu skatījumu, pieredzi, piepildījumu, starojumu. Un tikai pēc tam praktiskās metodes un paņēmieni tērpu veidošanā. Šķiet, ka Natālijas slaidais 175 cm garais, vēl jo projām modeles augums un smaids izstaro tādu dzīvesprieku un tik pozitīvu attieksmi pret visām lietām, kas ar viņu notiek, ka to var tikai cilvēks, kas ņem prieku un mācību sev pilnīgi no visa.
Un stāstījuma gaitā tas apliecinās. N. Jansone, kas pēc izglītības ir korejiešu valodas filologs, kas mīlestības dēļ nokļuvusi Latvijā, kas, ne vārda neprazdama latviski, ver Ārlietu ministrijas durvis un prasa darbu, kas neatsakās ne no kāda darba piedāvājuma, bet ar pateicību to pieņem kā nākošo soli, kas ved tuvāk vēl pilnībā neapjaustajam mērķim, ir  pilnveidojusi sevi no sākotnēji nezināmā modeles darba līdz savam salonam, kas dibināts jau 1997. gadā, līdz pasūtījumiem Francijā, Japānā, Amerikā…Tieši šis gaišās atvērtības, humora un pozitīvās pateicības piemērs pieņemt jebkuru izaicinājumu, mācīties darot, būt neatlaidīgai un pacietīgai, domāt par savu komandu un mīlēt tos cilvēkus, kam tērps tiek radīts, ir vērtīgākais šodienas audzēkņiem, kas dažkārt visu grib ātrāk paņemt no kāda plaukta kā gatavu un peļņu nesošu.
Šī ikdienas apkārtējā pasaule, daba, tās krāsas kā iedvesmas avots atklājas arī N. Jansones modelētajos tērpos, kas ir visai askētiski un lietišķi, vairumā paredzēti ikdienas valkāšanai, bet ieskatieties, ar kādu zīda lentīti apdarinātas visas vīlītes, kāda smalka odere ir tikusi jūsu ikdienas frencītim. Tā ir tā neuzbāzīgi perfektā elegance, kas tik lieliski savieno Natālijas kā austrumu sievietes redzējumu ar Latvijas ziemeļzemes klasiski atturīgo sievišķību. Bija lieliski būt šīs talantīgās un iedvesmojošās personības meistarklasē un iepazīt viņas meistarības ceļa pieredzi!


IMG_9176-1Lekcija diskusija par darba tirgu mūsdienās

RSMT visu programmu 3. kursa izglītojamajiem 28. aprīlī bija lieliska iespēja piedalīties lekcijā-diskusijā „Sabiedrības attīstības tendences, darba tirgus izmaiņas  un indivīda vieta tajā”.
Mūsdienu darba tirgus ir būtiski izmainījies, salīdzinot ar neseno pagātni. Tas pieprasa jaunas prasmes, kompetences un pat profesijas. Tieši tāpēc 3. kursa audzēkņi, kas jau tuvākā nākotnē beigs tehnikumu un kuriem nāksies pieņemt visus darba tirgus izaicinājumus, bija ieinteresēti piedalīties projekta vadītājas Lienes Rubīnas no RTU Dizaina fabrikas organizētajās pārrunās. Izglītojamie uzzināja gan par darba tirgus tendencēm, statistiku, pašu jauniešu uzdevumiem, lai attīstītu savus iekšējos resursus un sasniegtu profesionālo mērķi. Uzdeva personiskus jautājumus un diskutēja par notiekošo sabiedrībā.

IMG_9192-1 IMG_9195-1


pavlovs-3Modes dizainera  Aleksandra Pavlova meistarklase

18. aprīlis ienesa tehnikumā zināmu satraukumu – šodien skolā pie Tērpu stila speciālistiem un Vizuālā tēla stilistiem būs Latvijas modes dizaineru elites pārstāvis Aleksandrs Pavlovs ar savu meistarklasi “Tērpu dizains- klienta personības līdzveidotājs”. Kā parasti entuziasma un enerģijas pilns, pārmetis pār plecu līdzpaņemtos tērpus, Aleksandrs tehnikumā ienāk gandrīz kā savā skolā jeb, kā mēdzam teikt,- savās mājās. Te mācījusies un skolu absolvējusi viņa māsa, kurai Aleksandrs šuvis izlaiduma tērpu, kas tam laikam bijis visai izaicinošs bikškostīms, te viņš var satikt savu bijušo pasniedzēju no Jaunciema modelētāju piegriezēju kursu laikiem – Valentīnu Ivanovu, kā arī citus pasniedzējus, arī pats skolā viesojas ne pirmo reizi.
Un sākas aizrautīgs stāsts par mazu zēnu no Valkas, kam vecāki bijuši augumā slaidi cilvēki ar aktīvu dzīves veidu, kuriem paticis labi ģērbties un kuri pratuši arī ar ne tik dārgām lietām izskatīties moderni un tam laikam mūsdienīgi. Bet kurš mazs zēns gan negrib līdzināties tādam tēvam! Un ja vēl pašam patīk meistarot apģērbu. Jau 4. klasē tapis pirmais paša šūtais apģērba gabals, bet 7. klasē jau varējis šūt tos citiem – meitenēm par velti, puikām par naudiņu. Un tā no dienas dienā. Līdz kamēr varējis jau uzdarināt 30 tērpus mēnesī. Devies uz Ameriku lūkot, kā cilvēki tur strādā un pelna šai arodā, sapratis, ka, cik pats vari, tik arī pelni.
Un tā izaugsmes, entuziasma, aizrautības, izziņas gars vienots ar čaklumu un darbīgumu ļāvis Aleksandram sasniegt to līmeni, kurā mēs šodien viņu pazīstam kā klasiskās, elegantās modes meistaru un zīmola Alexander PavlovExpression without words radītāju un īpašnieku kopš 1996. gada. Tieši šis atklātais stāsts par visiem klupieniem, dzīves mācībām, neatlaidīgu darbu, profesionālajiem smalkumiem ir vērtīgs nākošajiem speciālistiem. Nu jā-veiksminieks taču ir tas, kas mēģina un dara vienreiz vairāk par citiem, kas jau aprimuši.
Seko brīnišķīgs video par burtiskā nozīmē pasakainu kāzu kleitu ar mežģīnēm un kristāliem (gluži kā filmā “Neredzamais pavediens” (Phantom Thread 2017)) un vizuāls materiāls no TV dāmu pārvērtību raidījuma ar dzīvu, trāpīgu un asprātīgu Aleksandra komentāru, kā vajag un kā nevajag izskatīties elegantā vecuma dāmām jau pēc 25 gadiem. Bet elpa aizraujas, kad tehnikuma bijusī audzēkne Beāte demonstrē Aleksandra radītos tērpus. Audumi, dizains, konstrukcija, kā tērps “sēž”— tas viss ir šķietami tik dabisks un vienkāršs, bet reizē elegants, ka gribas iesaukties-dodiet, lūdzu, man,  es arī to varu valkāt! Un tas jau ir pats iedvesmojošākais. Liels paldies par mums atklāto kaisli un neatlaidību, ar kādu tiek darīts darbs un sasniegti rezultāti.

pavlovs-4 pavlovs-5 pavlovs-12 pavlovs-10 pavlovs-11 pavlovs-8


16.04.18_Foto_EriksReiss_3887_IntAr modes tendencēm vīriešu bārdas griezumos pie mums Kārlis Zemgalietis

Elegance, profesionalitāte, atturība, perfektums, personības šarms un daudzas citas īstam meistaram piemītošas īpašības staroja no RSMT 2012. gada absolventa Kārļa Zemgalieša, kurš šā gada 16. aprīlī sniedza savu meistarklasi 3. kursa Frizieru stilistu un Vizuālā tēla stilistu specialitātes izglītojamajiem. Kārļa Zemgalieša profils ir vīriešu bārdas un viss, kas saistās ar to aprūpi, modes tendencēm, profesijas attīstību jau 500 gadu garumā, darba instrumentiem, klientu vēlmēm, meistarības noslēpumiem un daudziem citiem “knifiem”, kas amatnieku padara par meistaru.
K. Zemgalietis meistarklases pirmajā stundā audzēkņus iepazīstināja ar savu izglītības un darba ceļu no RSMT absolventa, kursanta dažādos starptautiskos kursos un apmācībās, līdz savam “Rīgas Bārddzinim” Berga Bazāra teritorijā un nu jau grandiozākiem nākotnes plāniem, kad radīta sava klientūra, uzkrātas prasmes un zināšanas. Kārlis ir beidzis pasaulē atzīto “Schorem The Old School” vīriešu frizieru akadēmiju, un viņa specializācija ir matu griezumi kungiem, bārdas korekcija un klasiskā skūšana.
Īpašs ieguvums audzēkņiem bija trīs stundu ilgā meistarklase, kurā Kārlis Zemgalietis dalījās visos profesijas smalkumos, atbildēja uz neskaitāmiem audzēkņu jautājumiem un, šķiet, iepriecināja arī savu modeli Oskaru, kas šo pārvērtību laikā tika pie citas frizūras, sakoptas bārdas un jauna tēla pavasarim. Likās, ka Kārlis kā lielisks gleznotājs, kam otas vietā ir trimmeris un citi rīki, izveido vīrieša portretu un tēlu kopumā- praksē tas ilgst tikai 30 minūtes. Un, lai gan Oskars, protams, klusēja, likās starp meistaru un klientu valda smalka enerģētiska saskaņa, kas arī dod šo lielisko gala rezultātu, kad visi ir apmierināti. Novēlam sekmes un panākumus, izziņas tieksmi un jaunas ieceres Kārlim arī turpmāk!

16.04.18_Foto_EriksReiss_3902_Int 16.04.18_Foto_EriksReiss_3917_Int 16.04.18_Foto_EriksReiss_4015_Int 16.04.18_Foto_EriksReiss_3982_Int 16.04.18_Foto_EriksReiss_3949_Int   16.04.18_Foto_EriksReiss_4065_Int


Absolvents fotogrāfs Jānis Paļulis fascinē meistarklasē. IMG_9085

Nemaz tik bieži negadās, ka audzēkņi no dažādām grupām un kursiem ar milzu interesi un uzmanību klausās gandrīz sava vienaudža pieredzē. Bet Jānis, kam ir tikai 24 gadi, to pauž ar degsmi un kaisli – vienaldzīgo nav. Kā pats saka: “Fotografēju ar patriotisku dvēseli” – un to jūtam arī viņa stājā, attieksmē pret dabu, profesiju un tieši savu ceļu profesijā. Atklājas milzu darbs visdažādākajos apstākļos – uz jumta, ūdenī, aukstumā, karstumā, mēness un saules gaismā, spelgonī, šķīdonī, dubļos un lietū, naktī un rītausmā. Bet tas tiek darīts ar prieku un mīlestību pret katru dzīvības izpausmi. Un tad nāk rezultāts un atzinība- pat negaidīta, piemēram, Sony awards fotokonkursā „Nacionālās balvas 2016” uzvara.
To bija ļoti būtiski dzirdēt un pat piedzīvot RSMT foto dizaina un multimediju dizaina izglītojamiem, sekojot Jāņa prezentācijai – daudzajiem uzņēmumiem un dzīvajam, apliecinošajam vēstījumam. Pēc tam sekoja konkrēti piemēri, kā tieši tehniski apstrādājama dabas fotogrāfija, lai sasniegtu vēlamo rezultātu. Kāda tehnika izmantojama un kādas gaismas, rakursi u.tml. visvēlamākie. Vienīgais ierosinājums no audzēkņiem – gribam šādu tikšanos vēl un daudz ilgāk.

IMG_9083 IMG_9088 IMG_9095  IMG_9091 IMG_9086


IMG_8439Skolas absolventes Lāsmas Veseres meistarklase kosmetoloģijā.

Ir liels gandarījums, kad skolas absolvents pēc dažiem gadiem atgriežas skolā jau kā meistars, kas var attiecīgās jomas topošajiem speciālistiem sniegt jau savu meistarklasi un atklāt lietas, kas skolas programmā nav apgūstamas. Tāda ir arī Lāsma Vesere High Care salona vadītāja, sertificēta kosmētiķe.
Viņa pati nemitīgi apgūst jaunāko nozarē, apmeklē seminārus, kursus, konferences. Ir iegūta  HC speciālista kvalifikācija dažādās specifiskās kosmetoloģijas jomās: Starptautiskā Weyergans Master-trenere kopš  2018. gada, HC bāzes seminārā apgūtas standartizētās metodikas, bet kursos – baroterapija kosmetoloģijā un ultraskaņa kosmetoloģijā. Bijušas apmācības Somijā, ikgadējās apmācības Vācijā,  apmeklēti ikgadējie Baltijas Starptautiskie kongresi, kā arī jaunākais Baltijas WHC starptautiskais kongress 2017. gada novembrī.
Tas viss ļauj Lāsmai Veserei droši stāties RSMT kosmetoloģijas programmas izglītojamo priekšā, lai runātu par jaunāko, modernāko, drošāko, lietderīgāko kosmetoloģijā un arī sniegt praktiskas apmācības meistarklasi, kas ir liels ieguvums tehnikuma izglītojamajiem ceļā uz savu profesiju un karjeras izaugsmi.

IMG_8458 IMG_8463 IMG_8480 IMG_8520 IMG_8497 IMG_8521


IMG_8753Multimediju speciālistes Anetes Nikiforovas meistarklase

Tehnikumā notikušas jau daudzas bijušo absolventu tikšanās un meistarklases mūsu  izglītojamajiem. Šoreiz pie multimediju un foto dizaina speciālistiem karjeras atbalsta projekta ietvaros  1. martā aicinājām Aneti Nikiforovu, Art Director (radošo/kreatīvo direktori) Accenture Riga DC.
Jau prezentācijas pirmais attēls, kurā Anete redzama Everesta bāzes nometnē 2016. gadā vai viņas pašas krāsaini nopūstais mikroautobusiņš, ar ko apceļota pasaule, strādājot dažādus darbus, vai darbs EK kā sabiedrisko attiecību asistentei trīs gadu garumā, vai grafiskā dizaina prakse Teksasā, ļāva noprast, ka ar savu dzīves un darba pieredzi dalās sevi meklējoša, uzņēmīga, atraktīva, mērķtiecīga jauna sieviete, kuras ļaušanās visiem dzīves izaicinājumiem aizvedusi viņu līdz jau nopietnai radošā direktora karjerai uzņēmumā Accenture Riga DC. Lūk, tieši šis stāsts par sākotnējo neziņu, kur sevi izpaust, sevis meklējumiem, atšķirīgajiem darbiem dažādās pasaules valstīs, pieņemtajiem izaicinājumiem, dzīves un darba līkločiem, sevi realizējot, bija audzēkņiem vērtīgs. Anetes padoms ir darīt atšķirīgas lietas, lai vēlāk piepildītu savu vēlmi strādāt tieši pašas izvēlēto darbu.
Multimediju un foto dizaina speciālistam jārēķinās, ka dizains ir priekšmetu un vides mākslinieciska projektēšana un konstruēšana, kam ir trīs funkcijas: estētiski simboliskā, tehniskā un mākslinieciskā. Tāpēc meistarklases turpinājumā visiem tika dots uzdevums ātri tikt pie radošām idejām un praktiski izstrādāt kāda prototipa dizainu. Kā redzam foto attēlos, tas tika veikts ar interesi un aizrautību. Novēlam arī saviem audzēkņiem atrast sevi šajā profesijā un piepildīt sapņus!

IMG_8764 IMG_8775 IMG_8792 IMG_8801 IMG_8814 IMG_8817


IMG_8601Unikāla tikšanās ar skolas pirmā izlaiduma absolventi Regīnu Rihteri

Šā gada 22. februārī Karjeras atbalsta projekta ietvaros tehnikuma frizieru stilistu grupas izglītojamajiem ar vidējo izglītību bija unikāla iespēja tikties meistarklasē ar kādreizējās 34. profesionāli tehniskās skolas (tagad RSMT) 1965. gada pirmā izlaiduma absolventi – augstas klases friziermeistari, daudzu vissavienības un starptautisku konkursu laureāti, sava salona īpašnieci   – Regīnu Rihteri. Trīs stundu garumā audzēkņi iepazina toreizējo profesionālo apmācību skolā 1964.-1965. mācību gadā, uzklausīja dažādu klientu tipu raksturojumus un pieeju katram no tiem, tika iepazīstināti ar konkursu specifiku, lietderību, izmaksām un sponsoru piesaisti,  ar komercdarbību, nodokļu sistēmu, sava salona uzturēšanu, kā arī citām darbības formām un daudzām citām praktiskām zināšanām, un profesijas aspektiem. Topošajiem friziermeistariem bija iespēja skatīt tā laika fotogrāfijas, ārzemju žurnālus, atestātu un amata zeļļa  pārbaudes apliecību.
Saruna pārtapa meistarklasē, kurā praktiski uz manekena tika atklāti vissmalkākie profesijas noslēpumi vai pat knifi, lai šo uz ruļļiem uztīto galviņu vērstu pareizi veidotā frizūrā. Līnija, tās sākums, nobeigums, pacēlums, pamati…tie bija tikai daži no vārdiem, kas Regīnas kundzes darbības pavadīti, atklāja profesijas noslēpumus. Bet pāri visam meistares enerģisks, nemitīgi jauneklīgs aicinājums visu laiku mācīties, izzināt, braukt, skatīt, piedalīties, pilnveidoties. Neapstāties savā profesijas izzināšanā ne mirkli.
Paldies Rihteres kundzei par šo bagāto meistarklasi!

IMG_8609 IMG_8537 IMG_8542 IMG_8547  IMG_8576    IMG_8586


rsz_img_9805_1Absolventes Anitas Rozes -Traviņas fotoprasmju daudzveidīgais pielietojums

Šā gada 15.02. karjeras atbalsta pasākuma “Fotogrāfija-laika fiksāža un tās daudzveidīgais pielietojums” ietvaros pie RSMT foto dizaina programmas izglītojamiem viesojās tehnikuma absolvente Anita Roze-Traviņa. Pēc skolas absolvēšanas viņas fotogrāfa darbs sākās laikrakstā “Neatkarīgā Rīta Avīze”, turpinājās citos medijos un portālos, līdz tur gūtais profesionālais rūdījums un Anitas mērķtiecīgais raksturs un sevis virzība ļāva uzsākt pašai savu biznesu-izveidot Vecrīgā “Rozes bodi”, kas darbojas jau 7 gadus. Šogad uzsākts internetveikala projekts.
Anitas ņiprums, nebaidīšanās no grūtībām, uzcītīgums, nekautrēšanās sevi piedāvās darba tirgū, lieliskās fotogrāfes prasmes un ilggadīgā pieredze, IT jomas pārzināšana un reklāmas izpratne viņu aizveda šķietami citā jomā – biznesā – suvenīru tirdzniecībā savā veikalā. Bet arī šeit – nu jau vairāk reklāmas un marketinga aspektā – lieti noder fotogrāfes prasmes, gaume, kompozīcijas zināšanas un stila izjūta. Tajā visā Anita dalījās ar šodienas foto dizaina audzēkņiem, iedvesmojot arī viņus iet savu izvēlēto ceļu, rast citu pielietojumu skolā iegūtajai profesijai. Nodarbības beigās jāizveido pašiem savas idejas īstenošanas biznesa plāns. Lai veicas!

rsz_img_9802_1  rsz_img_9808_1 rsz_img_9833_1 rsz_img_9834_1


Tehnikuma absolventes Laumas Lāmas labās prakses SPA meistarklase (08.02.2018.)

IMG_7575Šā gada 8. februārī mūsu tehnikuma 2014. gada absolvente Lauma Lāma sniedza 4 stundu ilgu labās prakses meistarklasi “Mans veiksmes stāsts” RSMT pasniedzējas Lailas Rogas Skaistumkopšanas pakalpojumu SPA speciālistu izglītojamiem.
Lauma dalījās personīgās karjeras pieredzē, nostiprinot izglītojamo pārliecību par savas profesijas izvēli, atklāja SPA speciālista nākotnes perspektīvas daudzās darbības jomās: masieris, fizioterapeits, ergoterapeits, fitnesa treneris, jogas, uztura un skaistumkopšanas speciālists, kā arī kosmētiķis.
Meistarklases dalībniekiem nācās pildīt arī pašnovērtēšanas testu stresa un distresa līmeņa noteikšanai. Pēc tam sekoja aktīvas praktiskās nodarbības Lietuvas klasiskās muguras masāžas paņēmienu apguvē. Laumas Lāmas novēlējums izglītojamiem ir “iedvesmojieties un praktizējiet, bet sava veselība pāri visam”.
Pasākumu fotografēja RSMT audzēkne Vita Viktorija Nagņibeda.

IMG_7494 IMG_7508 IMG_7499 IMG_7501 IMG_7552  IMG_7601


Absolventes Sanitas Liepiņas vieslekcija un meistarklase „Make up-grima stils kā iespēja pārveidot tēlu noteiktam konceptam” jeb specefektu radīšana. (30.01.2018.)

31.01.18_Foto_EriksReiss_1163Ikvienai skolai ir gandarījums par savu absolventu panākumiem. Tā ar lielu prieku jau otro gadu aicinām uz lekciju diskusiju un meistarklasi pasniedzējas Ilonas Cinītes bijušo audzēkni Sanitu Liepiņu, kas jau 7 gadus mācās un strādā Mančesterā Anglijā.
Lekcijā-diskusijā „Make up-grima stils kā iespēja pārveidot tēlu noteiktam konceptam” 2018. gada 30. janvārī Sanita Liepiņa dalījās pieredzē par apgūto kā Rīgas Stila un modes tehnikumā un dalību neskaitāmos konkursos Latvijā, tā mācībām koledžā Mančesterā, Universitātē un daudzos kursos tieši specefektu veidošanā noteiktam tēlam vai idejas konceptam. Prezentācijā redzētie dažādie grima stili un specefektu pielietojums bija gluži jauna informācija izglītojamiem, kas apgūst vizāžista profesiju tehnikumā.
Sanitas mērķtiecība un izziņas tieksme, prasme savienot mācības ar darbu viesnīcā, informācija par noteiktu mācību iestādi un visiem nosacījumiem izraisīja audzēkņu apbrīnu un interesi arī pašiem neapstāties savā karjeras ceļā, padziļināja izglītojamo izpratni par izglītības un karjeras daudzveidīgajām iespējām mūsdienās. Tieši Sanitas personīgā pieredze kļuva par motivāciju izglītojamiem.
Meistarklasē jau varējām vērot, kā gluži neskarts modeles plecs pārtop asiņojoša brūcē. Tas bija ļoti iespaidīgi un pārliecinoši, pat visai šausminošs skats. Bet tāds jau ir specefektu mērķis, ko parasti pielieto filmindustrijā. Visā procesa gaitā Sanita izklāstīja, ar kādiem paņēmieniem un vielām efekts sasniedzams. Meistarklases noslēgumā interesentiem tika dota iespēju pārbaudīt savu gatavību veikt ko līdzīgu uz Sanitas līdzatvestajām silikona sagatavēm. Radās rētas, brūces, šuves.
Visu procesu fiksēja fotogrāfu kursa audzēkņi un foto un video pedagogs Ēriks Reiss, kurš nodrošināja procesa vizualizāciju uz ekrāna, lai visiem interesentiem tas būtu labi pārredzams.

31.01.18_Foto_EriksReiss_0978 31.01.18_Foto_EriksReiss_1035 31.01.18_Foto_EriksReiss_1091 31.01.18_Foto_EriksReiss_1162 31.01.18_Foto_EriksReiss_1117 31.01.18_Foto_EriksReiss_1177
Vairāk bildes skatīt sadaļā Galerija


Lekcija diskusija “Ko es iegūšu, apgūstot izvēlēto profesiju”

15 – 16 gados izvēlēties profesiju nav joka lieta. Tāpēc jo lielāks gandarījums par tiem, kas izvēlējušies kādu no Rīgas Stila un modes tehnikuma piedāvātajām profesijām. Lai šo izvēli un motivāciju mācīties nostiprinātu, KAA projekta ietvaros visiem 1. un 2. kursa 404 izglītojamajiem 2017. gada novembrī un decembrī bija iespēja piedalīties vieslektores Ilutas Krūmiņas, VIAA Karjeras attīstības atbalsta sistēmas Sadarbības padomes locekles, LPIA padomes priekšsēdētājas, LLU Mūžizglītības centra pasniedzējas, lekcijā diskusijā “Ko es iegūšu, apgūstot izvēlēto profesiju”.
Diskusijas laikā tika rastas kopīgas atbildes uz jautājumiem par profesijas apguves plusiem un mīnusiem, vai profesija palīdz dzīvot ar prieku, kas konkrēti darāms, lai gūtu panākumus. Izglītojamo uzmanība tika vērsta uz veiksmīgas karjeras kritērijiem un nosacījumiem, kas tieši viņiem kā potenciālajiem profesionāļiem darāms, lai sasniegtu izvēlēto mērķi, uzsverot paša atbildību par izvēli. Kādi konkrēti 6 soļi novestu līdz sava biznesa plāna īstenošanai. Uzrādīti dažādi darba vides piemēri, akcentēta sadarbības un veiksmīgas saskarsmes nozīme komandas veidošanā, attieksmē pret klientu.
Lektorei tika uzdoti dažādi ar tēmu saistīti jautājumi, izglītojamie aktīvi pauda savus novērojumus, atziņas un viedokļus. Nopietna saruna mijās ar humoru. Ieguvēji ir visi.

IMG-20180117-WA0001 IMG-20180117-WA0002 IMG-20180117-WA0003 IMG-20180117-WA0004 IMG-20180117-WA0011 IMG-20180117-WA0015


Lekcija diskusija „Darba ņēmēja tēls darba tirgū”

Rīgas Stila un modes tehnikuma 4.kursu izglītojamiem jau nopietni jāizvērtē savas prasmes iesaistīties darba tirgū, kā arī spēja pierādīt sevi kā veiksmīgus profesionāļus. Lai sekmētu šo procesu, 2017. gada novembrī visu 4. kursu 117 izglītojamie piedalījās vieslektores Agneses Megnes, arodaģentūras vadītājas un karjeras konsultantes, lekcijā diskusijā “Darba ņēmēja tēls darba tirgū”.
Lektore informēja par to, kā veidot savu jaunā profesionāļa tēlu, kā sevi pasniegt mācību praksē darbā ar klientu un vēlākās sarunās ar darba devējiem, lai tehnikuma absolventi pēc iespējas veiksmīgāk ienāktu darba tirgū.
Izglītojamie tika iepazīstināti ar pēc iespējas veiksmīgākām metodēm, kā pieteikties darbā: dažāda stila motivācijas vēstulēm, CV principiem, atšķirīga stila un satura darba sludinājumu iespējām, ieteicamo uzvedību darba intervijās –sevis pasniegšanas prasmēm. Tika izmantoti dažādi piemēri no interneta resursiem, dzīves vērojuma un konsultanta darba, statistika un iespējas šodienas darba tirgus situācijā. Tieši praktiskie padomi un izglītojamo jautājumi ļava sasniegt maksimāli lietderīgo rezultātu.


Rīgas Stila un modes tehnikums 2017. gada 6. oktobrī ir noslēdzis sadarbības līgumu ar Valsts izglītības un attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Projekta īstenošanas pamats: 2016. gada 7.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.359 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanas noteikumi.”

Projekta specifiskais atbalsts mērķis: Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Sadarbības līguma ietvaros īstenojamās projekta darbības:
– 3. darbība “Specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu un karjeras konsultantu un karjeras atbalsta īstenošanā iesaistīto speciālistu papildizglītība karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos”.
-6. darbība “Karjeras atbalsta pasākumu (tai skaita karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju) īstenošana specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto izglītības iestāžu izglītojamajiem visos Latvijas novados un republikas pilsētās.”

Projekta mērķa grupa: izglītības iestādes un to izglītojamie

Projekta finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)

Projekta sadarbības partneris: Rīgas Stila un modes tehnikums

Projekta finansējums: projekta darbību nodrošināšanai paredzētais finansējums tiek aprēķināts un piešķirts uz katru mācību gadu projekta īstenošanas laikā, nosakot maksimālo pieejamo finansējumu vienam mācību gadam atbilstoši izglītojamo skaitam izglītības iestādēs.

Projekta īstenošanas termiņš – no 2017.gada 06. oktobra līdz 2020.gada 30.decembrim

Kontaktinformācija: Karjeras atbalsta projekta koordinatore – Zeltīte Pilskalne, tālr. 27706206, e-pasts: zeltite,pilskalne@rsmt.lv