RSMPV

Biežāk uzdotie jautājumi
 •  Cik maksā mācības Rīgas Stila un modes tehnikumā?
  Rīgas Stila un modes tehnikums ir valsts budžeta izglītības iestāde un mācības tehnikumā ir bez maksas.
  Tomēr ņemot vērā ierobežoto valsts budžeta vietu skaitu, atsevišķas programmas ir iespējams apgūt maksas grupās. Vairāk lasīt – Pieaugušo izglītība: Maksas programmas un kursi.
 •  Cik liela ir stipendija?
  Stipendijas apjoms ir atkarīgs no mācību sasniegumu rezultātiem un apmeklētības.  Iepazīstieties ar shēmu, kā tā veidojas – Stipendijas veidošanās shēma.
 • Kāda ir īres maksa dienesta viesnīcā?
  Dienesta viesnīcas īres maksa tehnikuma izglītojamajiem šobrīd ir EUR 42,00 mēnesī. Augustā iespējama īres maksas izmaiņas. Sekojiet līdzi informācijai un vairāk par Dienesta viesnīcu var uzzināt sadaļā “Par tehnikumu” – “Dienesta viesnīca”.
 • Vai visi var dzīvot dienesta viesnīcā? 
  Vieta dienesta viesnīca tiek prioritāri izīrētas tehnikuma izglītojamajiem, kur deklarētā dzīves vieta ir ārpus Rīgas un iepriekšējā Rīgas reģiona. 
 • Kādi eksāmeni jākārto, lai iestātos RSMT? 
  Lai iestātos tehnikumā nav jākārto iestājeksāmeni. Ir jāiesniedz Uzņemšanas kārtībā noteikti dokumenti,  kas apliecina iegūto izglītību, t.i. atestāts un tā pielikums – sekmju izraksts.
 • Kādu iepriekš apgūto mācību priekšmetu atzīmes tiek izskatītas?
  Saskaņā ar Uzņemšanas kārtību tiek vērtētas sekmes no 3 – 5 mācību priekšmetos, atkarībā no izvēlētās izglītības programmas. Pārsvarā tie priekšmeti ir: Latviešu valodā, Matemātikā, Svešvalodā, Infromātika.
 • Vai varu mācīties tehnikumā, ja iepriekš iegūta nesekmīga atzīme/-es?
  Diemžēl, j
  a kādā no mācību priekšmetiem pamatskolā vai vidusskolā ir nepietiekami vērtējumi (mazāk par 4), tad  skolu beidzot ir saņemta liecība, kas nedod iespēju iestāties tehnikumā.
  Ar nepabeigtu izglītību ir iespējams apgūt profesionālās tālākizglītības programmas ar profesionālo kvalifikāciju “Frizieris” un “Florists”. Vairāk lasīt – Pieaugušo izglītība: Maksas programmas un kursi.
 • Vai varu apvienot mācības ar darbu? 
  Lai gūtu maksimālu ieguvumu no mācību procesa, to ar darbu apvienot neiesakām. Tomēr šis jautājums ir jāizvērtē katram individuāli, ņemot vērā darba devēja nosacījumus, laika grafiku un pienākumu apjomu. 
  Informējam, ka mācības tehnikumā ir klātienē, katru darba dienu saskaņā ar stundu sarakstu. Pirmās stundas sākums ir plkst.9:00 un mācības var būt līdz 17:00. Apgūstot praksi, lai īstenotu pilnvērtīgu mācību procesu praktiskā pedagoga vadībā, grupa (25 personas) tiek dalīta divās daļās un mācības notiek divās maiņas. No rīta vienai grupas daļai un pēcpusdienā- otrai. Rīta un vakara maiņas grupām tiek plānotas mainīgi pa nedēļām.
  Kavējumi ietekmē ikmēneša atestāciju un stipendijas apjomu.
 • Vai uz mācībām varu ierasties dažas reizes nedēļā? 
  Nē. Mācības tehnikumā ir klātienē, katru darba dienu saskaņā ar stundu sarakstu. Kavējumi ietekmē nepieciešamās mācību vielas apguvi, ikmēneša atestāciju un stipendijas apjomu.
  Izņēmums ir maksas profesionālās tālākizglītības, pilnveides un pieaugušo izglītības programmas, kurās mācības tiek organizētas dažas dienas nedēļā vai vakaros.
    
 • Cikos sākas un beidzas mācības?
  Mācības tehnikumā ir klātienē, katru darba dienu saskaņā ar stundu sarakstu. Pirmās stundas sākums ir plkst.9:00 un mācības var būt līdz 17:00. Apgūstot praksi, lai īstenotu pilnvērtīgu mācību procesu praktiskā pedagoga vadībā, grupa (25 personas) tiek dalīta divās daļās un mācības notiek divās maiņas. No rīta vienai grupas daļai un pēcpusdienā- otrai.
 • Kāda ir mācību vielu apgūšanas intensitāte? 
  Mācības tehnikumā notiek katru darba dienu saskaņā ar stundu sarakstu un attiecīgās profesijas apgūšanai noteiktu mācību apguves satura apjomu, lai izglītojamais apgūtu profesijas standartā noteiktās zināšanas, prasmes un kompetences, kā arī sekmīgi apgūtu vispārējās vidējās izglītības vielu. Var teikt – intensitāte ir liela – 1.-3. kursā 36 stundas nedēļā, 4.kursā 40 stundas nedēļā. Grupās ar mācību ilgumu 1 – 2 gadi mācību slodze ir 40 stundas nedēļā.
  Tehnikumā netiek īstenoti fakultatīvi eksakto vai sociālo zinību priekšmeti, bet tiek nodrošināts vispārējās vidējās izglītības saturs. 
  Izglītojamiem pašiem jāizvērtē savas spējas papildus mācībām iesaistīties sporta aktivitātēs, tehnikuma korī, starptautiskos projektos, konkursos un dažādās aktivitātēs, ko tehnikums organizē un piedāvā.  
 • Vai tehnikums nodrošina ar nepieciešamajiem darba rīkiem mācību vielu apguvei?  
  Tehnikums mācību procesa apgūšanai nodrošina ar nepieciešamajiem instrumentiem un darbarīkiem, tomēr kā topošajiem profesionāļiem visiem iesakām veidot savu profesionālo instrumentu komplektu kā frizieriem, tā arī tērpu izgatavotājiem un arī fotogrāfiem. Jāņem vērā, ka mācību procesā ir jāīsteno mājas darbi, kuru izstrādāšanai agrāk vai vēlāk Jums būs nepieciešami savi profesionālie instrumenti, līdzekļi un darba rīki, jo vienmēr mājas darbus vēlēsieties veikt tehnikuma darbnīcās un mācību salonos. 
  Katrs profesionālis veido savu darbarīku komplektu.  
 • Vai tehnikums palīdz atrast prakses vietas?
  Jā, tehnikums palīdz atrast prakses vietas, bet arī mudina izglītojamos jau laicīgi interesēties un meklēt sev interesējošo vēlamo prakses vietu.
 • Vai ir vecuma ierobežojumi, lai mācītos tehnikumā?
  , tehnikumā nav noteikti vecuma ierobežojumi.
 • Vai var iesniegt dokumentus vairākās programmās?
  Jā, jūs varat iesniegt 2 programmās par katru, aizpildot atsevišķu pieteikumu.
 • Kādi dokumenti jāiesniedz, lai iestātos tehnikumā?
  Uzņemšanas kārtībā noteiktie dokumenti, kas jāiesniedz, lai izskatītu personas uzņemšanu tehnikumā, ir:

  • iesniegums  anketa, kas noformējama un iesniedzama elektroniski.  pēc pieteikuma nosūtīšanas, saņemot e-pastā pieeju iesnieguma anketas iesniegšanai elektroniski;
  • izglītību apliecinošu dokumentu – atestāts vai diploms un sekmju izraksts – kopijas. Abu dokumentu oriģināli būs jāuzrāda pie vienošanās slēgšanas, ja būsiet uzņemto skaitā.
 • Ja reflektants ir uzņemts, lai uzsāktu mācības, ir jāiesniedz šādi dokumenti:

  • 1 fotogrāfijas (izmērs 3×4 cm);
  • medicīnas izziņu (veidlapa 027/u) ar norādi:
   – par atļauju apgūt konkrēto profesiju (nepieciešams stājoties visās izglītības programmās);
   – par atļauto slodzi sporta stundās (nepieciešams tikai izglītības programmās pēc pamatizglītības);
  • (ja attiecināms) iesniedz dokumentus kopijas, kas apliecina personas ar speciālām vajadzībām, bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna statusu, uzrādot oriģinālu;
  • (ja attiecināms) uzvārda maiņu apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu;
  • uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti)
  • uzrāda iepriekš iegūtās izglītības dokumentu oriģinālu.